Terapia Aufok

NEDYGYOULBS FEIOILB - TBTVBVPFLY lubr yufpl

J.Z.DHFLECHYU, z.ch.ZPMPCHYO, l.b.UBNPKMPCHB, a.ch. rPPCH

re temychboye upwufcheoopk ltpchy, pvmhyueoopk hzh-mhyubny tbopk dmyosch chpmosch, lbl chbtybof bkhfpzenpftbouzhhyy

ZPUKHDBTUFFCHEOOSCHK YOUFEIFHF HUPCHETYEOUFCHPCHBOYS CHTBYUEK YN. LYTPCHB, yOUFIFHF GYFPMPZYY bo uuut, zPUHDBTUFCHOOSCHK PRFYUEULYK YOUFIFHF, MEOYOZTBD.
h RPUMEDOYE ZPDSCH RETEMYCHBOYE UPVUFCHEOOPK LTPCHY VPMSHOSCHI, LPFPTBS CHOE PTZBOYNB RPDCHETZBEFUS hzhp, CHUE VPMEUE GYITPLP YURPCHEMSHYUHYUMSHAEFUUME pDOBLP UMEDHEF YNEFSH CHYDH H YUFP RETEMYCHBOYE UPVUFCHEOOPK LTPCHY VPMSHOPZP (BHFPLTPCHY) PVMHYUEOOPK HZHM RP UHEEUFCHH SCHMSEFUS PDOYN dv CHBTYBOFPCH BHFPZENPFTBOUZHHYY (RETEMYCHBOYS UFBVYMYYTPCHBOOPK BHFPLTPCHY, CHSFPK X VPMSHOPZP CHEOSCH DV). rPFPN VPMEE RTBCHYMSHOP OBSCHBFSH TBUUNBFTYCHBENSCHK NEFPD ZENPFETBRYY "BHFPFTBOUZHKHYEK hzh-PVMHYUEOOOPK LTPCHY" (bhzhpl).
uMEDHEF ULBBFSH, YUFP bhzhpl OERTBCHYMSHOP PFPTSDEUFCHMSFSH Y BHFPZENPFETBRYEK, ich LPFPTPK X RBGYEOFB BVYTBAF OE VPMEE 10-15 HM LTPCHY P VE UFBVYMYBGYY CHCHPDSF CHOHFTYNSCHYEYUOP YMY RPDLPTSOP, YOYGYYTHS SUSZARKA UBNSCHN H PTZBOYNE RTPGEUUSCH, IBTBLFETOSCHE LCA UFYNHMYTHAEEK RTPFEYOPFETBRYY.
pFEYuEUFChEOOSchNY J BTHVETSOSCHNY LMYOYGYUFBNY OBLPRMEO PRSCHF NOPZYI FSCHUSYU bhzhpl, J HTSE OBTEMB OEPVIPDYNPUFSH EZP LTYFYYUEULPZP BOBMYB, YUFPVSCH VPMEE YUEFLP PRTEDEMYFSH RPLBBOYS J RTPFYCHPRPLBBOYS L YEE RTYNEOEOYA, PGEOYFSH RTEYNHEEUFCHB J OEDPUFBFLY UHEEUFCHHAEYI CHBTYBOFPCH FPZP NEFPDB.
vPMShYYOUFChP RTYNEOSENSCHI H OBUFPSEEE CHTENS NEFPDYL bhzhpl SCHMSAFUS NPDYZHYLBGYSNY NEFPDB lYPFFB [6] dz CHEOSCH VPMSHOPZP YCHMELBEFUS LTPCHSH H LPMYYUEUFCHE 1-3 LMW LZ 1 NBUUSCH FEMB, UFBVYMYYTHEFUS, RPDCHETZBEFUS GBC H BRRBTBFBI TBMYYUOPK LPOUFTHLGYY J RETEMYCHBEFUS H CHEOH. h LBYUEUFCHE YUFPYUOILB hzhm YURPMSH'KHAFUS TFHFOP-LCHBTGECHCHE MBNRSCH U OEPDYOBLPCHNY URELFTBMSHOSCHNY Y YOETZEFYUEULINEYUFTBLBLBL. pDOY DBAF hzhm UNEYBOOPZP URELFTB, X DTHZYI RTEPVMBDBAF LPTPFLPCHPMOPCHCHE hzh (lhzh) YMY DMYOOPCHPMOPCHCHE (dhzh) MHYUY. YUEFLYI TELPNEODBGYK RP YURPMSHSPCHBOYA FEI YMY YOSHI YUFPYUOYLPCH hzhm, B FBLCE DMS hzhp RTJ LBTSDPN LPOLTEFOPN CHYDE RBFPMPZY CH RPBTBOE. NETSDKH FEN YCHEUFOP, UFP VYPMPZYUEULYE YZZHELFSCH hzhm O PTZBOY'NEOOOPN Y LMEFPYUOP-NPMELKHMSOPN HTPCOSI ЪBCHYUSF PF URELFTBYUFBCHP [7] Y MEYUEVOPK GEMSHA bhzhpl RTYNEOSMYUSH RTY PUFTSCHI J ITPOYYUEULYI CHPURBMYFEMSHOSCHI RTPGEUUBI TBMYYUOPK MPLBMYBGYY, RTY UERUYUE, CHYTHUOSCHI YOZHELGYSI (RPMYPNYEMYF, ZERBFYF, ROECHNPOYY) CHOEMEZPYUOPN FHVETLHMEE, VBLFETYBMSHOPN ODPLBTDYFE, YYENYYUEULPK VPMEOY UETDGB, OEKTPGYTLHMSFPTOPK DYUFPOYY, PUFTPN FTPNVPZHMEVYFE J DTHZYI BVPMECHBOYSI Cheo, PVMYFETYTHAEEN ODBTFETYYFE J PVMYFETYTHAEEN BFETPULMETPE OYTSOYI LPOEYUOPUFEK, MYNZHPUFBE, FTPZHYYUEULYI SCHBI, DMYFEMSHOP OEBTSYCHBAEYI TBOBI, BMMETZYYUEULYI BVPMECHBOYSI, TECHNBFYNE, TECHNBFPYDOPN BTFTYFE, BTFTPRBFYSI, ULMETPDETNYY, VTPOIYBMSHOPK BUFNE, LMYNBLFETYYUEULYI TBUUFTPKUFCHBI, OBTHYEOYSI NEOUFTHBMSHOPZP GYLMB, YNRPFEOGYY J NHTSULPN VEURMPDYY, UBIBTOPN DYBVEFE, SCHEOOPK VPMEOY TSEMHDLB J DCHEOBDGBFYRETUFOPK LYYLY, ITPOYYUEULPN RYEMPOEZHTYFE J ZMPNETHMPOEZHTYFE, YYENYYUEULPN OECHTYFE TYFEMSHOPZP OETCHB, ZMBHLPNE, FTPNVPE GEOFTBMSHOPK CHEOSCH UEFYUBFLY, IPTEPTEFYOBMSHOPK DYUFTPZHYY, RUPTYBE J RTY DTHZYI BVPMECHBOYSI B FBLTSE mają GEMSHA RPDZPFPCHLY VPMSHOSCHI PRETBGYY J RTPZHYMBLF YLI RPUMEPRETBGYPOOSHI PUMPTSOEYK MYF [1-5,8-10]. mEYuEVOPE DEKUFCHYE bhzhpl IBTBLFETYPCHBMPUSH HMHYUYEOYEN UBNPYUHCHUFCHYS VPMSHOSCHI, OPTNBMYBGYEK DRR RPCHSCHYEOYEN BRREFYFB, HNEOSHYEOYEN MYIPTBDLY, RTYOBLPCH YOFPLUYLBGYY J ZYRPLUYY, UFYIBOYEN CHPURBMYFEMSHOPZP RTPGEUUB, HNEOSHYEOYEN YYENYYUEULYI VPMEK, HMHYUYEOYEN RETEZHETYYUEULPZP TH TH LPTPOBTOPZP LTPCHPPVTBEEOYS FTPZHYLY FLBOEK, UFYNHMSGYEK TEZEOETBFPTOSCHI RTPGEUUPCH. pFNEYuBMYUSh HCHEMYYUEOYE UPDETTSBOYS ZENPZMPVYOB J TYFTPGYFPCH RETYZHETYYUEULPK LTPCHY H, J RPCHSCHYEOYE RPLBBFEMEK YNNHOYFEFB OEUREGYZHYYUEULPK TEYUFEFOPUFY PTZBOYNB, OPTNBMYBGYS HZMECHPDOPZP, J TSYTPCHPZP VEMLPCHPZP PVNEOPCH, UHEEUFCHEOOPE HMHYUYEOYE TEPMPZYYUEULYI UCHPKUFCH LTPCHY J NYLTPGYTLHMSGYY, UOYTSEOYE ZENPUFBFYYUEULPZP RPFEOGYBMB LTPCHY J HTPCHOS 17 PLUYLPTFYLPUFETPYDPCH, HMHYUYEOYE ZHYMSHFTBGYPOOPK URPUPVOPUFY RPYUEL. CHUE LFP DBEF PUOPCHBOYE ZPCHPTYFSH PV PVEHLTERMSAEN, DEUEOUYVYMYTKHAEN, UVEINKHMEITHAEN, RTPFYCHPCHPURBMYFEMSHOPN Y NEFEEFUVOLVPYUPNYUp. rTY NOPZYI FSCHUSYUBI bkhzhpl OE OBVMADBMPUSH LBLYI-MYVP PUMPTSOYOIK. x OELPFPTSCHI VPMSHOSCHI PE CHTENS FTBOUZHHYY PVMHYUEOOPK BHFPLTPCHY RPSCHMSMYUSH POENEOYE SSCHLB ZHV NY, NY ZPMPCHPLTHTSEOYE UPOMYCHPUFSH [3], PP RTYBHLHUCHUCHUCHUCHUFMFMTF. x 5 YJ 9 RBGYEOFPCH, X LPFPTSCHI RPUME bhzhpl RPCHCHUYMPUSH UPDETTSBOYE ZHYVTYOPZEOB CH RMBNE LTPCHY, PFNEYUEO LTBFLPCTENEOOOSCHK PEPOPV.
h PRHVMYLPCHBOOSHI TBVPFBI PVSCHYUOP OE PVUHTSDBEFUS CHRTPU P RTPFYCHPRPLBBBOYSI L bhzhpl, MYYSH y.y. VEOEDYLFPCH [1] UYUIFBEF PRBUOSCHN RTEOEEOYE LFPZP NEFPDB X VPSHOSHI RPTZHYTJEK. x PDOPK RBGYEOFLY U RPCHCHYEOOPK YUKHCHUFCHUFEMSHOPUFSHA L UPMOEUOSCHN MHUBN RPUME bhzhpl OBVMADBMUS RPDYAEN FENRETBFKHTSCH FEMB Y LPCOBS F. TEBLGEY FE TSE SCHMEOIS, LPFPTSCHE X OEE TBCHYCHBMYUSH RPUME YOUPMSGYY: RPFPNKH ZhPFPDETNBFIFSCH UMEDHEF RTPFYCHPRPLBBBOYEN L bhzhpl. rTY PVMHYUEOY TEXHUPFTYGBFEMSHOSHI YTYFTPGYFPCH lhzh VSCHMP HUFBOPCHMEOP [12] RTPSCHMEOYE TEHU-BOFYZEOOPK BLFYCHOPUFY. FPF ZHBLF RPVHTSDBEF A UREGYBMSHOPNH YHYUEOYA CHPRTPUPCH P CHPNPTSOPUFY BHFPYNNHOYBGYY VPMSHOSCHI mają TEHU-PFTYGBFEMSHOPK ZTHRPK LTPCHYFUCH PUSZCZ PAWCZYĆ LTPCHYFUCH PAWCZYĆ.
H MYFETBFHTE [1,5,8-10] YNEAFUS DBOOSCHE P FPN, YUFP RPUME bhzhpl RPCHSCHYBEFUS MELFTPZHPTEFYYUEULBS RPDCHYTSOPUFSH TYFTPGYFPCH J FTPNVPGYFPCH, UOYTSBAFUS BZTEZBGYPOOBS URPUPVOPUFSH TYFTPGYFPCH J RPLBBFEMY CHSLPUFY LTPCHY, HCHEMYYUYCHBAFUS PUNPFYYUEULBS TEYUFEOFOPUFSH TYFTPGYFPCH LYUMPTPDOBS ENLPUFSH LTPCHY Nowy Jork, Nowy Jork HNEOSHYBEFUS LPMYYUEUFCHP ZTBOHMPGYFPCH FTPNVPGYFPCH, CHP'TBUFFBEF ZHBZPGYFBTOBS BLFYCHOPUFSH MEKLPGYFPCH, RTPYUIPDIF DEZTBOHMSGYS VBPZHYMPCH U CHCHDEMEOYEN YY OYI ZERBTYOB, ZYUFBNFNYOP YIPUFBOHMSGYS. YUUMEDPCHBOYSNY RPLBBBOB BLFYCHBGYS YTYFTPGYFBTOSHI BOFYZEOPCH UYUFENSCH bchp Y TEHU, RPCHCHYEOYE FIFTB BOFIFEM Y LPNRMENEOFB [13].
fBLYN PVTBPN, EUFSH PUOPCHBOYS UYUYFBFSH, YUFP MEYUEVOSCHK ZHZHELF bhZhpl PVHUMPCHMEO, RTETSDE CHUEZP, OPTNBMYBGYEK TEPMPZYYUEULYI UCHPKUFCH LTPPGYTPBYMBYMBLTPPGYTPBYMBLTPBYMBYLTPBYMBYLTPBYMBLTPBYMBAL RPCHSCHYEOOYEN ITS LYUPMTPDPFTBOURPTFOPK ZHHOLGY, UFJNHMSGY NEIBOYYNPCH OEUREGYZHYUEULPK YBEYFSCH, LMEFPYUOPZP Y ZHNPTBMSHOUPFZP YNBN. CHETPSFOP, LFP RTPYUIPDIF LBL CH TEKHMSHFBFE CHP'DEKUFCHYS PVMHYUEOOPK LPCHY O YOFETPTEGERFPTSCH UPUHDPCH, FBL Y RPD CHMYSOYEN VYPCHMPYSPHYUPKYUFEYU rPNYNP HRPNYOBCHYYIUS ZERBTYOB J ZYUFBNYOB, UMEDHEF YNEFSH H CHYDH J FBLYE HOYCHETUBMSHOSCHE TEZHMSFPTSCH ZHYYPMPZYYUEULYI ZHHOLGYK J LMEFPYUOSCHI TEBLGYK LBL RTPUFBZMBODYOSCH B FBLTSE VYPMPZYYUEULY BLFYCHOSCHE CHEEEUFCHB (B YUBUFOPUFY, OELPFPTSCHE ZPTNPOSCH) LPFPTSCHE NPZHF RPUFHRBFSH H RMBNH CHUMEDUFCHYE YUBUFYYUOPK ZHPFPIYNYYUEULPK DEUFTHLGYY RPCHETIOPUFY (ZMYLPLBMYLUB) LMEFPL LTPCHY RPUME ITS hzhp [15]. fBLPE RTEDUFBCHMEOYE P NEIBOYNBI MEYUEVOPZP DEKUFCHYS bhzhpl H YCHEUFOPK HETE RPDFCHETTSDBEFUS VSCHUFTP OBUFHRBAEYNY RPUME RTPGEDHTSCH bhzhpl YNEOEOYSNY RPLBBFEMEK ZENPDYOBNYLY, ZENPUFBB, TEPMPZYYUEULYI UCHPKUFCH LTPCHY UBNPYUHCHUFCHYS VPMSHOSCHI Q, W PFNEYUEOOSCHNY OBYYI LMYOYYUEULYI OBVMADEOYSI J DTHZYNY BCHFPTBNY [5, 8-10].
yChEUFOP, YUFP PVMHYUEOYE HZHM LPTSY PLBSCHCHBEF ON PTZBOYN PVEEHLTERMSAEEE, UFYNHMYTHAEEE, RTPFYCHPCHPURBMYFEMSHOPE, DEUEOUYVYMYFETHAEEE MEBYPE MEPYCHUCHYMYFEMYBOWSKI DEUEOUYVYMYFABEAEE MEBYPE MEPYMYFEMSCHBESKU fBLYE TSE MEYUEVOSCHE UCHPKUFCHB, LBL KHLBSCHBMPUSH TBOEE, RTYUHEY Y bhzhpl. pVEYNY LCA PVPYI NEFPDPCH UCHEFPMEYUEOYS SCHMSAFUS IBTBLFET YNEOEOYK RPLBBFEMEK ZENPDYOBNYLY, ZENPUFBB, J YNNHOYFEFB OEUREGYZHYYUEULPK BEYFSCH PTZBOYNB J BCHYUYNPUFSH RPLBBFEMEK PF URELFTB HZHM J DPSCH GBC, YUFP UREGYBMSHOP PVUHTSDBEFUS H DTHZPK TBVPFE [15]. pDOBLP RTY hzhp LPCY VYPMPZYUEULYE Y MEYUEVOSCHE YZHELFSH RTPSCHMSAFUS OEULPMSHLP RPEDOEE, Y POI OE RPMOPUFSHA IDEOFYUOSCH FBLPCHZHSPL RPME. uMEDPCHBFEMSHOP, bkhzhpl NPTSOP TBUUNBFTYCHBFSH LBL UCHPEPVTBOSCHK LLUREU-NEFPD FTBDYGYPOPZP UCHEFPMEUEEOIS, YNES CHYDKH OUPSCHYUFFYUYUPYUPYUYUP.
chPDEKUFChYE bhzhpl NA PTZBOYN VPMSHOPZP SCHMSEFUS UMPTSOSCHN J NOPZPZHBLFPTOSCHN J OEUPNOEOOP, CHSCHSCHCHBEF LBL OEUREGYZHYYUEULYE TEBLGYY (PDOPFYROSCHE LCA CHUEI LUFTENBMSHOSCHI CHPDEKUFCHYK) FBL J UREGYZHYYUEULYE TEBLGYY, PVHUMPCHMEOOSCHE OE FPMSHLP FTBOUZHHYEK HG PVMHYUEOOPK BHFPLTPCHY OP J DTHZYNY ZHBLFPTBNY - ZENPLUZHHYEK J RETEMYCHBOYEN PRTEDEMEOOPZP PVYAENB UPVUFCHEOOPK UFBVYMYYTPCHBOOPK LTPCHY. üFPF CHBTSOSCHK NEFPDIYUEULIK BURELF PVSCHYUOP OE HYUIFSCHBEFUS RTY PGEOLE MEYUEVOPZP DEKUFCHYS bkhzhpl Y EZP NEIBOYNPCH. nETsDH NOPZPYUYUMEOOSCHNY YUUMEDPCHBOYSNY SUSZARKA [16,17] RPLBBOP, J YUFP ZENPLUZHHYS FTBOUZHHYS OEPVMHYUEOOPK BHFPLTPCHY PLBSCHCHBEF UFYNHMYTHAEEE CHMYSOYE NA ZENPDYOBNYLH, ZENPOP, J ZENPUFB YNNHOYFEF, ON ZHHOLGYPOBMSHOPE UPUFPSOYE TBMYYUOSCHI PTZBOPCH J UYUFEN PTZBOYNB. h FPCE CHTENS (RP DBOOSCHN FPPNVPMBUFPZTBZHYY) CHMYSOYE bhzhpl PFMYUBEFUS PF CHMYSOYS PVSCHYUOPZP CHBTEYBOFB BHFPZENPFTBUZHKHYY. TBMYUEO J LMYOYUEULIK YZZHELF: OBRTYNET, CH UMKHYUBE YURPMSHUPCHBOYS bkhzhpl DMS CHPONNEEEOIS PRETBGYPOOPK LTPCHPRPFETY TETSCHEVMADPUBMEPOTSHELF.
eEE l.y.yyDEMSHLPCHULBS CH 40-I ZPDBI RPMHYUIMB RPMPTSYFEMSHOSCHK YZHELF X UERFYUEULYI VPMSHOSHI RPUME FTBOUZHKHYY PVMHYUEPOOCHUPK hzhm LPMHYUIMB RETEMYCHBOYE LPOUETCHYTPCHBOOPK LTPCHY DPOPTPCH, RPDCHETZOHFPK PVMHYUEOYA lhzhm, RTPCHDEOOPE OBNY, PLBBBMP FBLPE TSE MEYUEVOPE DEKUEFCHYE OBUF YBUPYBYP uMEDPCHBFEMSHOP, PVMHYUEOYE hzhm LPOUETCHYTPCHBOOPK DPOPTULPK LTPCHY DBEF TEBMSHOKHA CHP'NPTSOPUFSH RPCHCHUYFSH ITS MEYUEVOSCHU UCHPKUFCHB. fBLYN PVTBPN, PGEOYCHBS OBLPRMEOOSCHK LMYOYYUEULYK PRSCHF bhzhpl, NPTSOP UDEMBFSH BLMAYUEOYE P FPN, YUFP FPF CHBTYBOF BHFPZENPFTBUZHY SCHMSEFOSCHUE GUPNCHOWSKI, GUPNCHOWSKI GUPNCHOWSKI.

Napromienianie krwi ultrafioletem (UFOK)

UFOK: co to jest, w jakich przypadkach jest stosowany, przeciwwskazania i efekt terapeutyczny

Napromienianie krwi ultrafioletem (UFOK) to zabieg polegający na wystawieniu krwi na działanie kwantów energii świetlnej widma ultrafioletowego w celach terapeutycznych i profilaktycznych.

We współczesnej praktyce medycznej napromienianie krwi ultrafioletem jest stosowane w prawie wszystkich dziedzinach medycyny ze względu na udowodnioną skuteczność, bezbolesność i bezpieczeństwo metody, z zastrzeżeniem wszystkich wymaganych zasad i wymagań..

UFOK jest przepisywane zarówno na tle farmakoterapii, jak i jako samodzielna metoda leczenia i zapobiegania różnym patologiom.

Terapeutyczne efekty UFOK

W wyniku ekspozycji na energię światła ultrafioletowego na krew obserwuje się wyraźny pozytywny wpływ na organizm, a mianowicie:

 • rozszerzenie naczyń krwionośnych i zmniejszenie lepkości krwi, co zmniejsza ryzyko powstawania zakrzepów;
 • uzupełnienie normalnego poziomu tlenu w narządach i tkankach;
 • aktywacja zdolności regeneracyjnych organizmu;
 • działanie przeciwzapalne;
 • usprawnienie procesów metabolicznych;
 • eliminacja toksyn;
 • aktywacja układu odpornościowego i zwiększenie odporności organizmu na drobnoustroje chorobotwórcze;
 • itd.

Wskazania do UFOK

Lista chorób i stanów, w których stosowany jest zabieg, jest dość szeroka. Ponadto promieniowanie ultrafioletowe krwi jest przepisywane nie tylko w przypadku już istniejących patologii, ale także w celu ich zapobiegania..

Wśród głównych wskazań są:

 • choroby układu sercowo-naczyniowego: nadciśnienie, niedokrwienie itp.;
 • patologie przewodu żołądkowo-jelitowego: zapalenie żołądka, zapalenie trzustki, zapalenie pęcherzyka żółciowego, zapalenie wątroby itp.;
 • choroba nerek;
 • choroby układu oddechowego: zapalenie płuc, zapalenie oskrzeli, astma oskrzelowa;
 • choroby oczu;
 • patologia układu moczowo-płciowego;
 • procesy ropne po różnego rodzaju operacjach;
 • choroby skóry: łuszczyca, trądzik, neurodermit, piodermia, trądzik różowaty itp.;
 • zatrucie organizmu;
 • cukrzyca;
 • posocznica;
 • przewlekłe procesy zapalne;
 • owrzodzenia troficzne, odleżyny, długo gojące się rany
 • choroby narządów laryngologicznych: zapalenie zatok, nieżyt nosa itp.;
 • itd.

Przeciwwskazania do UFOK

Pomimo bezpieczeństwa metody i minimalnego ryzyka wystąpienia skutków ubocznych, nadal istnieje szereg warunków, w których zabieg nie jest zalecany. Obejmują one:

 • onkologia;
 • ogólnoustrojowe choroby krwi;
 • skłonność do krwawień;
 • aktywna postać gruźlicy;
 • syfilis;
 • Zakażenie wirusem HIV;
 • padaczka z częstymi (więcej niż 1 raz w miesiącu) napadami;
 • gorączkowe warunki;
 • ciężka psychoza;
 • ostre naruszenie krążenia mózgowego;
 • nietolerancja na promieniowanie ultrafioletowe.

Również promieniowanie ultrafioletowe krwi jest niekompatybilne z niektórymi lekami ze względu na ryzyko reakcji alergicznych i toksycznych..

Przed wykonaniem zabiegu konieczne jest przeprowadzenie szeregu badań laboratoryjnych i badań specjalistów w celu zidentyfikowania względnych i bezwzględnych przeciwwskazań, które pozwolą uniknąć niekorzystnych konsekwencji manipulacji.

Jak odbywa się UFOK

Ta metoda leczenia nie wymaga natychmiastowego przygotowania - potrzebne jest jedynie wstępne badanie w celu zidentyfikowania przeciwwskazań.

Zabieg wykonywany jest w wygodnej pozycji, najczęściej leżącej na plecach. Do żyły wprowadza się jednorazową sterylną igłę, po czym rozpoczyna się proces bezpośredniego napromieniania. W tym czasie pacjent nie odczuwa bolesnych wrażeń, co również jest zaletą metody..

Czas trwania sesji oraz ich łączną liczbę ustala lekarz w zależności od schorzenia lub pożądanego efektu terapeutycznego, a także indywidualnych cech organizmu pacjenta. Średnio jedna procedura trwa od 40 do 60 minut. Kurs wymaga od 5 do 10 sesji.

UFOK w dziale płatnych miodów. usługi GP 62 w Moskwie

W naszej klinice wszystkie zabiegi wykonywane są przez doświadczonych, wysoko wykwalifikowanych specjalistów z zachowaniem wszelkich ustalonych wymagań sanitarno-higienicznych oraz w sterylnych warunkach, co zapewnia maksymalne bezpieczeństwo i terapeutyczną skuteczność zabiegu.

Możesz uzyskać bardziej szczegółowe informacje, dowiedzieć się o kosztach UFOK, a także umówić się na wizytę u specjalisty pod numerem +7 (499) 152-41-40 (ul. Planetnaja 37).

Krew UFO (AUFOK)

Krew UFO (AUFOK) - jedna z metod oczyszczania krwi i utrzymania witalności organizmu.

Skrót ten oznacza promieniowanie ultrafioletowe krwi i opiera się na wpływie strumienia światła na ludzki układ krążenia. Ta metoda jest stosowana w leczeniu wielu chorób organizmu, w tym różnych zatruć, chorób skóry, naczyń, układu nerwowego, serca, płuc i innych narządów.

Napromienianie krwi ultrafioletem to nowoczesna metoda leczenia, która stale się rozwija i doskonali..

Jak przebiega zabieg

Na początku warto zauważyć, że krew UV wykonywana jest w całkowicie sterylnych warunkach. Do przeprowadzenia całej procedury potrzebny będzie specjalny aparat, a także igła o średnicy 0,8-1,2 mm. Jest wstrzykiwany do żyły, po czym pewna objętość krwi przepływa przez wiązkę światła ultrafioletowego, dzięki czemu cała krew w ciele jest stopniowo oczyszczana..

Całkowity czas zabiegu: od 10 do 50 minut, a cały cykl leczenia to od 5 do 10 zabiegów. Rezultat widoczny jest już po pierwszych 2-3 zabiegach.

Wskazania do leczenia

Leczenie oczywiście powinno odbywać się wyłącznie pod nadzorem lekarza prowadzącego, aby zmaksymalizować efekt zabiegów i nie zaszkodzić pacjentowi. Objawy różnych chorób mogą wskazywać na potrzebę oczyszczenia krwi.

Wykonywana jest krew UFO w Petersburgu, w tym w „Klinice CM”, gdzie można nie tylko zdiagnozować całe ciało, ale także poddać się leczeniu.

Ta metoda oddziaływania na organizm człowieka podnosi ogólny poziom odporności, normalizuje metabolizm i redukuje procesy zapalne.

Znajduje szerokie zastosowanie w leczeniu różnych chorób krwi, zapewniając ogólnie korzystny wpływ na zdrowie, zwiększając ochronne funkcje organizmu. Ponadto jest przepisywany na wszelkiego rodzaju choroby, które wpływają na wszystkie systemy życia ludzkiego..

Przeciwwskazania

Istnieje wiele przeciwwskazań, w których absolutnie niemożliwe jest przeprowadzenie napromieniania krwi ultrafioletem.

Początkowo jest to indywidualna nietolerancja na promienie słoneczne lub jakiekolwiek choroby skóry związane z promieniowaniem ultrafioletowym. Nie można naświetlać krwi promieniami ultrafioletowymi w przypadku raka, hemofilii, gruźlicy, AIDS lub kiły. Istnieją inne opcje, które należy skonsultować z lekarzem lub fizjoterapeutą.

W „Klinice SM” w Petersburgu można wykonać krew UFO po wcześniejszej konsultacji ze specjalistą, a także po przejściu szeregu testów. Tylko dokładna diagnoza pozwala przepisać rodzaj leczenia, który nie zaszkodzi, ale przyniesie korzyści pacjentowi. Cały zabieg przeprowadzamy wyłącznie w warunkach sterylnych, pod nadzorem lekarza opiekującego się zmianami i mogącego dopasować zabieg.

Nazwa usługi (cennik niekompletny)Cena, rub.)Różne * (rub.)
AUFOK bez narkotyków1100-
AUFOK z ILBI1300-
AUFOK z immunomax1300-

* Możesz przeczytać więcej o warunkach tutaj - Leczenie na kredyt lub na raty.

Czym jest terapia AUFOK?


AUFOK - autoodżylne napromienianie krwi ultrafioletowej - skuteczna, sprawdzona procedura pobudzania własnych mechanizmów kompensacyjnych pacjenta, stosowana we wszystkich obszarach praktyki klinicznej.
W efekcie wzrasta bakteriobójcza zdolność krwi, poprawia się dotlenienie tkanek, krew zostaje wzbogacona w składniki odżywcze, zmienia się charakterystyka krwinek, normalizuje się krzepnięcie, rozszerzają się mikronaczynia, co jest ważne w profilaktyce zakrzepicy, poprawia się odporność. AUFOK ma wyraźne działanie odtruwające, przeciwzapalne i przeciwalergiczne.

Wskazania do stosowania terapii aufok:

 • Choroby układu sercowo-naczyniowego: choroba niedokrwienna serca, zapalenie mięśnia sercowego, nadciśnienie tętnicze, zarostowa miażdżyca tętnic głównych kończyn.
 • Zapalenie płuc, zapalenie oskrzeli, astma oskrzelowa.
 • Choroby układu pokarmowego: przewlekłe zapalenie żołądka, wrzód żołądka
 • Choroba nerek
 • Choroby skórne
 • Choroby położnicze i ginekologiczne
 • Zespół odstawienia alkoholu

Również AUFOK - terapia (promieniowanie ultrafioletowe krwi) jest przepisywana osobom otyłym.

AUFOK jest przepisywany w ramach kompleksowej terapii nadciśnienia tętniczego, choroby niedokrwiennej serca, chorób zakaźnych i zapalnych, w celu korekcji odporności.

Pobudzenie własnych mechanizmów kompensacyjnych organizmu otyłego pacjenta pomoże w trudnym procesie przejścia organizmu na nowy poziom metabolizmu.
Unikalną cechą tej metody jest to, że samo ich działanie uzyskuje się bez stosowania jakichkolwiek leczniczych leków korygujących (jedynie poprzez ekstrakcję „nadmiaru” i stymulację własnych możliwości organizmu).

Wzrost witalności, wydolności, wytrzymałości, wydolności, odporności na przeziębienia - takie wyniki opisuje wielu pacjentów, którzy przeszli plazmaferezę i AUFOK.
Zabiegi te są niezastąpionymi towarzyszami osoby w drodze do normalnej wagi..


Informacje dzięki uprzejmości Novomed

Napromienianie krwi ultrafioletem: co to jest, wskazania i przeciwwskazania

UFO to bardzo przydatna procedura w przypadku wielu chorób. Metoda pozwala w krótkim czasie uzyskać pozytywny wynik w leczeniu chorób zapalnych. Sam zabieg ma na celu oczyszczenie krwi z toksyn, patologicznych kompleksów. Napromienianie krwi ultrafioletem zawsze przeprowadza się na kursach, ponieważ jedna manipulacja nie daje wysokiej wydajności.

Co to jest UFO: wady i zalety

Metoda opiera się na działaniu strumienia światła, który koryguje skład i właściwości krwi na poziomie komórkowym. UFO może być stosowane jako procedura wzmacniająca efekt farmakoterapii. Podczas napromieniania komórek promieniowaniem ultrafioletowym następuje:

 1. Zniszczenie patogennej flory, wirusów.
 2. Aktywacja procesów metabolicznych.
 3. Podwyższony poziom hemoglobiny.
 4. Zwiększone właściwości antyoksydacyjne krwi.
 5. Przywrócenie równowagi kwasowo-zasadowej.
 6. Rozpuszczanie skrzepów krwi.
 7. Oczyszczanie krwi, limfy z toksyn.
 8. Pobudzenie układu odpornościowego.
 • przeciwzapalne - związane z szybkim usuwaniem objawów zapalenia, obrzęku, bólu;
 • przeciwwirusowe - wzmacniające układ odpornościowy dzięki odporności tkanek i komórek na działanie wirusów;
 • układ sercowo-naczyniowy - objawia się zmniejszeniem skurczu, lepkości krwi, rozszerzeniem naczyń. Spada poziom szkodliwego cholesterolu, poprawia się dotlenienie tkanek, rytm serca wraca do normy;
 • płuca - poprawiają się funkcje układu oddechowego, rozszerzają się oskrzela;
 • detoksykacja - organizm pozbywa się nagromadzonych toksyn;
 • hormonostymulujący - UFO stymuluje tarczycę, gruczoł sutkowy, działa na nadnercza, jajniki;
 • zwiększona wrażliwość na farmakoterapię, co umożliwia przyjmowanie leków w niższych dawkach.

Niewątpliwą zaletą tej techniki jest szybki efekt utrzymujący się przez długi czas. UFO można wykonywać na dzieciach i kobietach w ciąży. Metodę można stosować nie tylko w leczeniu, ale także w profilaktyce chorób takich jak ARVI, astma oskrzelowa. Szczególnym plusem tej metody jest jej koszt. Cena jednej sesji wynosi od 500 do 2 tysięcy rubli. Wady obejmują tylko obecność przeciwwskazań.

Naświetlanie ultrafioletowe krwi kobiet w ciąży jest zalecane w celu zmniejszenia objawów ciężkiej zatrucia.

Wskazania i przeciwwskazania do stosowania krwi UV

Wskazania to bardzo duża lista chorób. Jest używany przez lekarzy dowolnej specjalności. Terminy użytkowania:

 • naruszenie, zmniejszona funkcja jajników, tarczycy, nadnerczy;
 • cukrzyca, jej powikłania (stopa cukrzycowa);
 • długotrwałe nie gojące się ropne rany, wrzody, odleżyny;
 • silny zespół bólowy po ciężkich operacjach, urazach;
 • procesy zapalne w drogach oddechowych, zatokach (zapalenie oskrzeli, gardła, migdałków, zatok);
 • zaburzenia naczyniowe kończyn dolnych (zakrzepowe zapalenie żył, miażdżyca);
 • ostre, przewlekłe zapalenie ucha środkowego;
 • powikłania po operacji - ropnie, nacieki, choroba zrostowa;
 • oparzenia;
 • choroby przewodu żołądkowo-jelitowego (zapalenie żołądka, zapalenie żołądka i dwunastnicy, wrzód żołądka i wrzód dwunastnicy);
 • choroby ginekologiczne (zapalenie sutka, zapalenie przydatków i macicy);
 • choroby neurologiczne (nerwice, migreny, zapalenie nerwu, skurcz naczyń mózgowych);
 • przewlekłe procesy w jamie ustnej (zapalenie jamy ustnej, zapalenie miazgi, zapalenie przyzębia);
 • patologie skóry (zapalenie skóry, łuszczyca, opryszczka, liszaj);
 • choroby układu sercowo-naczyniowego (choroba niedokrwienna serca, dławica piersiowa, zaburzenia rytmu serca);
 • problemy urologiczne (zapalenie gruczołu krokowego, zapalenie kłębuszków nerkowych, zapalenie pęcherza).

Pomimo pozytywnej dynamiki w leczeniu wielu schorzeń, zabieg ma przeciwwskazania. Należą do nich zaburzenia psychiczne, epilepsja. Zabieg nie jest wykonywany w obecności guzów, kiły, gruźlicy oraz problemów z układem krzepnięcia krwi.

Metodologia

Napromienianie krwi ultrafioletem przeprowadza się na kursach, liczba procedur zależy od przyczyny, dla której została przepisana. Kurs składa się średnio z 5-10 sesji trwających od 15 do 40 minut. Od pacjenta nie jest wymagane żadne wstępne przygotowanie. Sama sesja rozpoczyna się od założenia jednorazowej igły (cewnika), tak jak przy zakładaniu zakraplacza. Sesja odbywa się tylko w specjalnym sterylnym pomieszczeniu. Istnieją 2 typy urządzeń dla UFO:

 1. Wewnątrzustrojowe. Z jego pomocą następuje bezpośredni wpływ na krew, to znaczy lekki cewnik jest wprowadzany bezpośrednio do żyły.
 2. Pozaustrojowe. Uważany za starą metodę napromieniania. Przez zainstalowaną igłę pobierany jest płyn, mieszany z heparyną, aby nie mógł koagulować. Następnie krew przechodzi przez kuwetę do napromieniania i wraca z powrotem do krwiobiegu pacjenta.

Fizjoterapeuci indywidualnie określają biodozę i czas trwania napromieniania. Dawkowanie i czas zależą od wieku, rozpoznania, podatności pacjenta na promieniowanie. Dla dzieci czasami wystarczy 5 minut, dla dorosłych czas trwania wynosi od 15 minut.

Leki zwiększające wrażliwość organizmu na UFOA

Bardzo ważne jest, aby przed zabiegiem zaprzestać przyjmowania leków, które mogą zawierać substancje fotouczulające:

 • środki hormonalne zawierające progesteron, testosteron, estradiol;
 • leki syntetyczne - sulfonamidy, antybiotyki tetracyklinowe, statyny;
 • preparaty ziołowe do leczenia chorób włosów i skóry.

Podczas przyjmowania tych leków nawet lekkie promienie słoneczne mogą powodować poważne oparzenia i rozwój alergicznych reakcji skórnych..

Niektóre leki mogą mieć efekt kumulacyjny, w tym przypadku zabieg można przeprowadzić dopiero po całkowitym usunięciu leku z organizmu..

Powikłania, powrót do zdrowia po zabiegu

Krew UFO nie jest niebezpieczną procedurą dla ludzi, najważniejsze jest, aby jej nie używać, jeśli istnieją przeciwwskazania. Zwykle nie obserwuje się poważnych komplikacji. W postaci powikłań możliwe jest miejscowe zaczerwienienie skóry w miejscu wstrzyknięcia. W przypadku przekroczenia biodoz i czasu trwania sesji możliwe są zawroty głowy, nudności, osłabienie i niezwykle rzadko wymioty.

Przy odporności organizmu na światło ultrafioletowe może wystąpić reakcja alergiczna, ból głowy i zawroty głowy. Jeśli pojawią się te objawy, lepiej zrezygnować z zabiegu lub zmniejszyć biodozę. Po UFO nie jest potrzebny długi okres rekonwalescencji. Wystarczy położyć się na około 15-20 minut. Podczas leczenia lekarze zalecają odmowę przyjmowania leków hormonalnych, leków syntetycznych o działaniu przeciwbakteryjnym.

Krew UFO - wskazania i przeciwwskazania do zabiegu

Naświetlanie krwi ultrafioletem to wyjątkowa metoda oczyszczania krwi, która charakteryzuje się korzystnym wpływem na organizm człowieka. Ta metoda jest prosta i bezpieczna, dlatego jest szeroko stosowana we współczesnym świecie. Krew UFO powinna być wykonywana, jeśli jest to wskazane i biorąc pod uwagę przeciwwskazania.

Powiązane artykuły:
 • Krew nie zatrzymuje się po ekstrakcji zęba - co robić
 • Przyczyny zwiększonego stężenia mocznika we krwi - objawy i leczenie
 • Badania krwi w kierunku HIV - gdzie są robione?
 • Co oznacza badanie krwi RW?
 • Dziecko ma wysokie leukocyty we krwi - przyczyny
 • Co to jest krew UV

  Fotohemoterapia to wszechstronna metoda o działaniu przeciwalergicznym i ujędrniającym. Napromienianie krwi działa pobudzająco, metabolicznie i przeciwzapalnie. Po zabiegu normalizuje się równowaga kwasowo-zasadowa krwi. Krew UV jest zalecana dla dzieci i dorosłych w celu wzmocnienia układu odpornościowego.

  UFO to bardzo korzystny zabieg dla skóry. Z jego pomocą przeprowadza się niszczenie wirusów i patogenów. Po jego wdrożeniu następuje zmniejszenie nasilenia zapalnych chorób skóry. Ta metoda medyczna pozwala na najefektywniejszą odnowę błon komórkowych, co pozytywnie odbija się na ludzkim organizmie. Manipulacja jest zalecana do resorpcji skrzepów krwi.

  Wskazanie do zabiegu

  Do czego służy UFO? Ponieważ zabieg ma na celu oczyszczenie krwi, zaleca się stosowanie go w leczeniu trądziku. Jest również bardzo skuteczny w przypadku furunculosis. Manipulacja jest przeprowadzana w celu leczenia chorób różnych narządów i układów:

  • płuca;
  • układu sercowo-naczyniowego;
  • przewód pokarmowy;
  • Narządy laryngologiczne.

  W łuszczycy zaleca się manipulację w celu zmniejszenia nasilenia objawów. Ponieważ UFO pozwala zwalczać chorobotwórcze bakterie, jest używane do zwalczania chlamydii. W leczeniu różnych schorzeń dzieciom zaleca się fotochemoterapię. Eksperci proponują wykonanie tego w onkologii.

  Ważny! Procedura jest skuteczna w przypadku poczęcia dziecka. Można go również wykonywać w czasie ciąży, aby uniknąć komplikacji. Z jego pomocą walka z zatruciem jest prowadzona w późniejszych etapach..

  Często napromienianie krwi ultrafioletem przeprowadza się przy opryszczce.

  Jak UFO się robi

  W przypadku trądziku i innych patologii promieniowanie ultrafioletowe przeprowadza się przy zapewnieniu sterylnych warunków. Do żyły obwodowej wprowadza się igłę o średnicy od 0,8 do 1,2 mm. Początkowo krew dostarczana jest do układu, który posiada przezroczystą kuwetę, a następnie do aparatu. Zapewnia ekspozycję krwi na promienie ultrafioletowe podczas fazy pobierania i zwrotu krwi. Długość fali zależy bezpośrednio od cech funkcjonalnych używanego sprzętu.

  Czas trwania zabiegu to średnio jedna godzina. Aby zapewnić pełne leczenie stanu patologicznego konieczne jest wykonanie od 5 do 10 sesji. Przebieg terapii określa się zgodnie z charakterystyką przebiegu choroby. Efekt kliniczny obserwuje się po 2-3 zabiegach.

  Przygotowanie do zabiegu

  W przypadku otyłości i innych stanów patologicznych nie trzeba przygotowywać się do manipulacji. Pacjentom zaleca się wstępne badanie laboratoryjne. W takim przypadku wymagane są ogólne i biochemiczne badania krwi. Konieczne jest również ustalenie, jak działają układy koagulacji i przeciwzakrzepowe..

  Przeciwwskazania

  Pomimo wysokiej skuteczności napromieniowania ultrafioletem ma pewne przeciwwskazania, które należy bezbłędnie określić. UFO jest surowo zabronione dla pacjentów z AIDS. Istnieje również szereg przeciwwskazań:

  • guzy o charakterze łagodnym lub złośliwym;
  • aktywna gruźlica;
  • syfilis;
  • hemofilia;
  • zaburzenia psychiczne;
  • padaczka;
  • przewlekłe krwawienie;
  • udar niedokrwienny lub krwotoczny;
  • przyjmowanie leków, których działanie ma na celu zwiększenie wrażliwości na promienie ultrafioletowe.

  UFO powinno być przeprowadzane tylko w przypadku braku przeciwwskazań. W przeciwnym razie mogą wystąpić niepożądane efekty. Jeśli pacjent przyjmuje leki z grupy fluorochinolonów, fenotiazyn, sulfonamidów, tetracyklin, może to prowadzić do reakcji alergicznych. Jeśli istnieje potrzeba napromieniowania ultrafioletowego, zaleca się osobie najpierw zaprzestanie stosowania powyższych leków.

  Ważny! Jeśli zabieg zostanie przeprowadzony nieprawidłowo, może dojść do przedawkowania promieniowania UV. Na tym tle u pacjentów dochodzi do zahamowania czynności nadnerczy i pogorszenia czynności rdzenia kręgowego..

  UFO to uniwersalna technika, za pomocą której leczy się choroby różnych narządów i układów. Aby zapewnić skuteczność manipulacji, zaleca się przeprowadzać ją w warunkach stacjonarnych. Cena zabiegu waha się od 250 do 1250 rubli, co zapewnia jego dostępność dla szerokiego grona pacjentów.

  Terapia Aufok

  Metoda UFOK to oczyszczanie krwi promieniowaniem ultrafioletowym w celu poprawy jej jakości, profilaktyki i leczenia chorób. Wiele chorób na poziomie komórkowym nie reaguje dobrze na leki. Pacjenci z cukrzycą, zakrzepicą, przewlekłymi chorobami układu oddechowego spędzają miesiące i lata, aby utrzymać morfologię krwi na normalnym poziomie. Promieniowanie ultrafioletowe krwi otwiera nowe możliwości przywrócenia jakości jej składu, poprawiając samopoczucie pacjentów.

  Tanikov Alexander Sergeevich

  Jaka jest wartość UFOK?

  Zabieg naświetlania krwi ultrafioletem należy do kategorii metod fizjoterapeutycznych. W warunkach zwiększonej zachorowalności zimą i poza sezonem metoda daje doskonałą okazję do ochrony organizmu przed atakiem wirusów. Działanie promieniowania ultrafioletowego wpływa pozytywnie na wiele wskaźników organizmu:

  1. Nasyca komórki tlenem, poprawia ich metabolizm.
  2. Aktywuje pracę erytrocytów, leukocytów, zwiększa hemoglobinę.
  3. Zmniejsza tworzenie się skrzepów krwi, rozwój żylaków.
  4. Tłumi toksyny, drobnoustroje chorobotwórcze i bakterie.
  5. Normalizuje równowagę kwasowo-zasadową.
  6. Zmniejsza obrzęki.
  7. Przywraca ochronną funkcję odpornościową.

  Pod wpływem promieniowania ultrafioletowego komórki krwi odnawiają błonę ochronną niezbędną podczas obciążenia wirusem do utrzymania odporności. Obecnie, wraz z aktywnym rozprzestrzenianiem się koronawirusa, krew UFOA stała się doskonałym środkiem zapobiegania infekcji COVID-19 i częścią złożonej terapii..

  Metody leczenia ultrafioletem

  Istnieją dwa podejścia do leczenia UV: pobieranie krwi z żyły i dożylna ekspozycja na promieniowanie ultrafioletowe. W pierwszym przypadku do pobierania służy cewnik, przez który krew wlewa się z powrotem do aparatu po UFO w aparacie. W drugiej do żyły wprowadza się igłę z prowadnikiem UV. To podejście jest bardziej nowoczesne, ponieważ brak transfuzji oszczędza czas. Sam zabieg jest bezbolesny i nie wymaga rehabilitacji.

  Nasza klinika wybierze dla Ciebie opcję zapewniającą największy komfort i skuteczność. Hospitalizacja nie jest wymagana po krwi UFO. Do zabiegu potrzebne będzie wstępne badanie i diagnoza od terapeuty.

  Wskazania i przeciwwskazania do stosowania w ciąży

  Szeroki zakres zastosowania terapii ultrafioletowej pozwala na rozwiązywanie takich problemów zdrowotnych jak:

  • choroby narządów laryngologicznych i dróg oddechowych
  • zapalenie ginekologiczne
  • zapobieganie patologiom układu sercowo-naczyniowego
  • zatrucie organizmu
  • reakcje alergiczne, dermatologia

  Ponadto leczenie jest wskazane w ciąży z późną toksykozą, ponieważ stosowanie leków w tym okresie jest ściśle ograniczone..

  Ważne jest, aby wiedzieć, że naświetlania krwi promieniami UV nie można łączyć ze stosowaniem fotouczulaczy, do których należą tetracykliny, fenotiazyny, sulfonamidy, fluorochinolony. Substancje te zwiększają wrażliwość komórek na światło ultrafioletowe..

  W niektórych przypadkach promieniowanie ultrafioletowe krwi jest niebezpieczne, dlatego jest przeciwwskazane w przypadku wystąpienia następujących problemów zdrowotnych:

  1. Gruźlica.
  2. Wykrywanie zakażenia wirusem HIV, kiły we krwi.
  3. W przeszłości lub w przeszłości napady padaczkowe.
  4. Zaburzenia krzepnięcia.
  5. Przełożony udar.
  6. Nowotwory złośliwe.
  7. Zaburzenia psychiczne.

  Przeciwwskazania do wykonania zabiegu spowodowane są efektem rozgrzewania podczas zabiegu, który może wywołać nieprzewidzianą reakcję organizmu w okresie ciężkiej choroby. Generalnie działanie promieni UV ma korzystny wpływ na krew pacjenta, nawet przy sepsie.

  OpisCena, rub.
  UFOK (promieniowanie krwi ultrafioletem)1500 rubli

  Umów się telefonicznie
  +7 (495) 021-12-26 lub wypełniając formularz online

  Administrator skontaktuje się z Tobą w celu potwierdzenia wpisu.
  Gwarantujemy poufność odwołania.

  Ile kosztuje UFOK i gdzie się leczyć?

  Cena za naświetlanie krwi ultrafioletem zależy od wybranej metody, poziomu kliniki i czasu trwania kursu. Średni koszt to 1500-2000 rubli za sesję. Wszelkie manipulacje z krwią wymagają starannej higieny, sprawdzonego sprzętu. Dlatego konieczne jest poddanie się leczeniu w certyfikowanych klinikach posiadających licencję na tego typu działalność. Zapisz się do UFOK w naszej klinice telefonicznie lub zostaw zapytanie na stronie internetowej. Administrator skontaktuje się z Tobą i odpowie na wszystkie dodatkowe pytania.

  Procedura napromieniania krwi ultrafioletowej - przegląd

  Najbardziej użyteczna i skuteczna procedura „oczyszczania” krwi

  Od razu przeproszę za brak zdjęcia, taki horror mi się przytrafił, nie było czasu na zdjęcia

  Kilka lat temu potrzebowałem naświetlania krwi promieniami ultrafioletowymi, dostałem takie paskudne rzeczy jak hydradenitis, podskórne zapalenie, bolesny i nieprzyjemny, bardziej jak mocny trądzik podskórny, który trzeba było usunąć przy pomocy chirurga.

  Z przerażeniem wspominam te trzy miesiące mojego życia. Trzy miesiące koszmarów, prawie codzienne wyjazdy do lekarzy, próbowali na mnie wszystkich środków (usuwanie, rozgrzewka, antybiotyki), robili testy, w tym immunologiczne, niestety wszystko bez skutku.

  W trzecim miesiącu udręki i niekończącego się zwolnienia lekarskiego zaproponowano mi zabieg UFOK, przyjemność jest płatna i nie tania, w tamtym czasie jedna sesja kosztowała w granicach dwóch tysięcy rubli Czytam recenzje, spektrum działania jest szerokie, ginekologia, choroby żołądkowo-jelitowe, różne choroby skóry... Nie miałam żadnych przeciwwskazań do tego typu leczenia. zaryzykował. I nie żałowała, że ​​po trzech sesjach nowe „guzy” przestały się pojawiać, stare stały się mniej bolesne i zaczęły się „rozpuszczać” bez interwencji chirurgicznej.

  Czas trwania zabiegów sięga 40 minut, że tak powiem, wzrastając, najpierw 20, potem 30, od trzeciej procedury do piątej, musiałem leżeć przez 40 minut. Wrażenia nie są bolesne, do 3 zabiegów, nic nie czułem, po 3 zacząłem odczuwać dyskomfort, faktem jest, że promieniowanie ultrafioletowe zachodzi w następujący sposób: przychodzisz do kliniki, kładziesz się na kanapie, żyła w ramieniu jest ściskana opaską uciskową i wstrzykiwana jest igła, który jest zasadniczo przewodnikiem światła jednorazowego użytku, dzięki temu światłowodowi Twoja krew otrzymuje dawkę promieniowania ultrafioletowego o małej mocy, jak powiedziała pielęgniarka wykonująca zabieg, „to jak leżenie pod słońcem”. więc dyskomfort i nieprzyjemne doznania zaczęły się we mnie pojawiać z powodu tego, że za każdym razem igła z włókna jest wstrzykiwana do tej samej żyły! Ale było warto!

  Zabieg ten ma na celu „oczyszczenie i odmłodzenie składu krwi”, oczywiście, nie jest panaceum na wszelkie owrzodzenia, powinien działać w połączeniu z antybiotykami (cóż, tak jest, jeśli jesteś chory, ale jak mi powiedział personel medyczny kliniki, kobiety często przychodzą do nich po 40. odmładzać krew). Cóż, nie zauważyłem super młodości, ale zniknięcie hydradenitis i różnych wysypek skórnych z hukiem! Dodatkowo minęła alergia pokarmowa na owoce cytrusowe (oczywiście nie zawsze, ale przez 3 miesiące bez problemów jadłem pomarańcze)

  Postanowiłem napisać recenzję z jednego prostego powodu, moja siostra miesiąc temu cierpiała na chirii, wszystkie jej nogi były porozrzucane, próbowałem dużo funduszy, ale nic nie pomogło. Odmówiła od UFOK, mówią, że jest drogi, a recenzje są w większości negatywne! Z trudem ją przekonała, przeszła kurs 7 sesji i jest szczęśliwa tak jak ja w swoim czasie! Dlatego chciałem podzielić się swoim pozytywnym wynikiem. Nie zapomnij działać kompleksowo i odbywa się tylko w przychodniach, szpitalach, zabieg jest całkowicie sterylny, opakowanie z lekką prowadnicą igły należy otworzyć przed sobą.

  Dożylne napromienianie krwi laserem (ultrafioletem) (ILBI / UFOK)

  Co to jest ILBI

  Zachowawcza terapia laserowa (ekspozycja chorego narządu lub tkanki na czerwone spektrum promieniowania laserowego o niskim natężeniu) lub promieniowanie ultrafioletowe krwi jest szeroko stosowana we współczesnej medycynie i zajmuje silną pozycję w leczeniu patologii laryngologicznej. Nowoczesne, wysokowydajne systemy laserowe pozwalają na zastosowanie nowych metod laseroterapii, działając miejscowo na chore narząd, jak i na cały organizm. Techniki te działają ogólnoustrojowo korzystnie na cały organizm, zwiększając skuteczność leczenia i przyspieszając proces gojenia. W ostatnich latach upowszechniła się metoda oddziaływania na organizm człowieka poprzez dożylne laserowe napromienianie krwi (ILBI), która pozwala znacznie skrócić czas leczenia, wydłużyć czas remisji, ustabilizować przebieg choroby przewlekłej, zmniejszyć ryzyko powikłań itp..

  Metoda ILBI / UFOK ma uniwersalne działanie biologiczne, które bezpośrednio wynika z wpływu na procesy regulacji i utrzymania mechanizmów normalnej życiowej aktywności organizmu. W przypadku naruszenia mechanizmów samoregulacji organizmu, które są prawdziwą przyczyną wielu chorób, ekspozycja na promieniowanie laserowe lub ultrafioletowe koryguje adaptację wyższego poziomu. Ważną kwestią jest fakt, że promieniowanie nie jest obce, a jedynie delikatnie koryguje system samoregulacji i utrzymania fizjologicznych funkcji organizmu w normalnych warunkach. To wyjaśnia nie tylko wyjątkową wszechstronność metody ILBI / UFOK, ale także jej wysoką skuteczność i bezpieczeństwo, ponieważ regulowane są tylko normalne reakcje fizjologiczne organizmu..

  Co dzieje się w organizmie pod wpływem ILBI / UFOK

  Pod wpływem ILBI / UFOK w organizmie zachodzą zmiany morfologii elementów krwi (erytrocytów, leukocytów), właściwości reologicznych krwi, na poziomie wszystkich narządów i układów organizmu zachodzi odpowiedź ogólnoustrojowa.

  Wykonywanie zabiegów ILBI / UFOK wpływa korzystnie na morfologię krwinek czerwonych (erytrocytów) w kierunku wzrostu odsetka czynnościowo dojrzałych i pełnoprawnych, co pozytywnie wpływa na właściwości reologiczne krwi oraz sprzyja poprawie dotlenienia tkanek i normalizacji procesów metabolicznych. W białej krwi (leukocytach) zachodzą procesy poprawy aktywności fagocytarnej, zwiększenia liczby komórek immunokompetentnych, produkcja substancji biologicznie czynnych biorących udział w odporności komórkowej i humoralnej.

  Wpływ ILBI / UFOK na obwodowy przepływ krwi wyraża się w aktywacji procesów mikrokrążenia, co sprzyja poprawie zaopatrzenia w tlen ważnych narządów. To z kolei uruchamia procesy komórkowej regulacji procesów metabolicznych, regeneracji, walki z wolnymi rodnikami itp., Przyczyniając się do ogólnego stanu zdrowia organizmu..

  Wskazania do zabiegu ILBI / UFOK w otorynolaryngologii

  Ze względu na pozytywny wpływ na układ odpornościowy metoda ILBI / UFOK jest szeroko stosowana w otorynolaryngologii we wszystkich ostrych procesach zapalnych lokalizacji laryngologicznych, w tym ostrych wirusowych infekcjach dróg oddechowych, ostrym zapaleniu migdałków (ang. Migdałków), zapaleniu zatok, zapaleniu ucha środkowego, zapaleniu krtani..

  W przewlekłych chorobach zapalnych, którym towarzyszy spadek odpowiedzi immunologicznej, metoda ILBI / UFOK znalazła szerokie zastosowanie w związku z aktywacją układu odpornościowego

  kompleksy odpowiedzialne za regulację odporności komórkowej i humoralnej. Dzięki temu efektowi u pacjentów z przewlekłą patologią (zapalenie migdałków, zapalenie ucha środkowego, zapalenie gruczołu krokowego, zapalenie zatok) po przebiegu ILBI powstaje wystarczająca odpowiedź immunologiczna, która przyczynia się do przejścia procesu w stan długotrwałej remisji..

  Ze względu na korzystny wpływ na właściwości reologiczne krwi i poprawę mikrokrążenia, metoda ILBI / UFOK znalazła zastosowanie w kompleksowej terapii niezapalnych chorób narządów laryngologicznych, takich jak choroba Meniere'a, niedosłuch czuciowo-nerwowy, szum uszny..

  Tak więc prawie cała patologia lokalizacji laryngologii podczas kompleksowego leczenia z dodatkiem ILBI / UFOK ma wyraźną tendencję do skracania czasu rekonwalescencji i rehabilitacji w ostrym procesie oraz przenoszenia choroby w stabilną remisję w procesach przewlekłych..

  Ogólne przeciwwskazania do metody ILBI / UFOK

  Istnieje szereg ograniczeń dotyczących procedury ILBI / UFOK:

  • fotodermatoza,
  • anemie hemolityczne,
  • udar krwotoczny,
  • ostry i podostry zawał mięśnia sercowego,
  • niewydolność nerek,
  • wstrząs kardiogenny,
  • ciężkie warunki septyczne,
  • hemofilia,
  • gorączka niewiadomego pochodzenia.

  Choroby onkologiczne nie są przeciwwskazaniem do zabiegu ILBI / UFOK.

  Technika ILBI / UFOK nie ma również przeciwwskazań w czasie ciąży i leczenia dzieci, co czyni ten rodzaj leczenia wyjątkowym, pozwalającym na szybką i skuteczną, a co najważniejsze, bezpieczną terapię dla określonej grupy pacjentek..

  Ze względu na wyjątkowość, bezpieczeństwo i wysoką skuteczność w leczeniu patologii lokalizacji laryngologicznej "KLINIKA Laryngologiczna w Chertanowie" oferuje pacjentom zabieg ILBI / UFOK w kompleksowym leczeniu ostrej i przewlekłej patologii lokalizacji laryngologicznej.

  Koszt jednej sesji to 1300 rubli

  Przy zakupie pakietu 5 zabiegów - 5% rabatu, przy zakupie 10 lub więcej zabiegów - rabat 10%.

  Terminowa wizyta u lekarza pomoże zachować zdrowie.
  Nie zwlekaj z leczeniem, zadzwoń teraz.

  AUFOK

  Autotransfuzja fotomodyfikowanej krwi (AUFOK, promieniowanie UV krwi) to odwrotna transfuzja własnej krwi pacjenta, pobranej wcześniej z żyły do ​​pojemnika ze stabilizatorem i napromieniowanej światłem z lampy rtęciowej lub lasera.

  W Centrum Medycznym „Asklepius” zabieg AUFOK przeprowadzany jest pod okiem wysoko wykwalifikowanego specjalisty w celu maksymalizacji efektu zabiegu..

  Kto potrzebuje AUFOK?

  AUFOK to jedna z metod terapii kwantowej, która sprawdziła się jako stymulacja własnych mechanizmów kompensacyjnych pacjenta..

  Wskazaniami do AUFOK są liczne schorzenia układu oddechowego i pokarmowego, układu krążenia, choroby zapalne i położniczo-ginekologiczne oraz choroby nerek, skóry i zespół odstawienia alkoholu..

  W wyniku przebiegu AUFOK wzrasta odporność, bakteriobójcza zdolność krwi, poprawia się dopływ tlenu do tkanek. Krew jest wzbogacona w składniki odżywcze, zmienia się charakterystyka krwinek, normalizuje się zdolność krzepnięcia, rozszerzają się mikronaczynia, co jest ważne w zapobieganiu tworzeniu się skrzepliny.

  AUFOK dzięki ogólnoustrojowemu wpływowi na organizm może skutecznie leczyć wiele chorób:

  • Choroby układu oddechowego (zapalenie płuc, oskrzeli, astma oskrzelowa).
  • Choroby układu sercowo-naczyniowego (choroba niedokrwienna serca, zapalenie mięśnia sercowego, nadciśnienie itp.)
  • Choroby układu pokarmowego (zapalenie żołądka, wrzód trawienny i 12 wrzodów dwunastnicy, przewlekłe zapalenie trzustki, wrzodziejące zapalenie jelita grubego, epidemiczne zapalenie wątroby).
  • Ropno-zapalne choroby chirurgiczne.
  • Choroby ginekologiczne (zapalenie jajowodów, zapalenie błony śluzowej macicy, chlamydie układu moczowo-płciowego, mykoplazmoza i ich powikłania, choroby zakaźne)
  • Choroby urologiczne (zapalenie cewki moczowej, gruczołu krokowego, zakażenia przenoszone drogą płciową, wirus brodawczaka, opryszczka)
  • Choroba nerek (odmiedniczkowe zapalenie nerek, zapalenie nerek)
  • Choroby dermatologiczne (neurodermit, łuszczyca, czyrak, róża, piodermia)
  • Choroby narządów laryngologicznych (ropnie jamy ustnej i gardła, zapalenie migdałków, czyraki narządów laryngologicznych, zapalenie ucha środkowego)
  • Okulistyka (zapalenie spojówek, zapalenie powiek, „jęczmień”)
  • Flebologia (owrzodzenia troficzne)
  • Choroby neurologiczne (zespół chronicznego zmęczenia, encefalopatia dyskulacyjna)
  • Odurzenie różnego pochodzenia
  • Choroby endokrynologiczne (cukrzyca)

  AUFOK przeprowadza się w gabinecie zabiegowym Centrum Medycznego Asklepiosa przy użyciu jednorazowych materiałów eksploatacyjnych. Podczas zabiegu stosuje się specjalny sprzęt - źródło promieniowania ultrafioletowego o niskiej intensywności. W przypadku AUFOK wymagany jest dostęp żylny: do żyły pacjenta wprowadza się cewnik, przez który krew wchodzi do obwodu aparatu i wraca z powrotem.

  Aby uzyskać efekt terapeutyczny, konieczne jest przeprowadzenie kuracji kursowej (5-10 sesji AUFOK). AUFOK to nie tylko leczenie, ale także zapobieganie wielu chorobom. W celach profilaktycznych można go przeprowadzać co 6 miesięcy. Zabieg wykonywany jest przez wykwalifikowanych lekarzy. Średnio jedna procedura UFO trwa 30-40 minut.