64. Serce - położenie, budowa, rzut na powierzchnię klatki piersiowej. Komory serca, dziury w sercu. Zastawki serca - budowa i funkcja.

Serce - wydrążony narząd mięśniowy w kształcie stożka, 250-360 g, u noworodków - 25 g.

Znajduje się w jamie klatki piersiowej, za mostkiem, w okolicy przedniego śródpiersia: 2/3 w lewej połowie, 1/3 w prawej. Szeroka podstawa jest skierowana do góry i do tyłu, a zwężona część z wierzchołkiem w dół, do przodu i do lewej. Serce ma 2 powierzchnie: przednią mostkowo-żebrową i dolną przeponową.

Pozycja serca w klatce piersiowej (osierdzie jest otwarte). 1 - lewa tętnica podobojczykowa (a. Subclavia sinistra); 2 - tętnica szyjna wspólna lewa (a. Carotis communis sinistra); 3 - łuk aorty (arcus aortae); 4 - pień płucny (truncus pulmonalis); 5 - lewa komora (ventriculus sinister); 6 - wierzchołek serca (wierzchołek cordis); 7 - prawa komora (ventriculus dexter); 8 - prawy przedsionek (atrium dextrum); 9 - osierdzie (osierdzie); 10 - żyła główna wyższa (v. Cava superior); 11 - pień ramienno-głowowy (truncus brachiocephalicus); 12 - prawa tętnica podobojczykowa (a. Subclavia dextra) [1989 Lipchenko V. Ya Samusev R P - Atlas prawidłowej anatomii człowieka]

Budowa Ściany serca 3 warstwy: wewnętrzna ENDOCARD (spłaszczony cienki gładki śródbłonek) - wyściółka od wewnątrz, z niej powstają zastawki; MIOCARDIUM (tkanka mięśnia prążkowanego serca - skurcze mimowolne). Mięśnie komorowe są lepiej rozwinięte niż przedsionki. Powierzchowna warstwa mięśni przedsionków składa się z poprzecznych (okrągłych) włókien wspólnych dla obu przedsionków oraz głębokiej warstwy włókien położonych pionowo (podłużnie), niezależnych dla każdego przedsionka. W komorach są 3 warstwy mięśni: powierzchowna i głęboka są wspólne dla komór, środkowa okrągła warstwa jest oddzielna dla każdej komory. Z głębokich, mięsistych belek i mięśni brodawkowatych powstają. Wiązki mięśni są ubogie w miofibryle, ale bogate w sarkoplazmę (lżejszą), wzdłuż której znajduje się splot nie mięsistych włókien nerwowych i komórek nerwowych - układ przewodzący serca. Tworzy węzły i wiązki w przedsionkach i komorach. EPICARD (komórki nabłonkowe, warstwa wewnętrzna błony surowiczej osierdzia) - pokrywa zewnętrzną powierzchnię i najbliższe części aorty, pnia płucnego, żyły głównej. PERICARD - zewnętrzna warstwa worka osierdziowego. Między wewnętrzną warstwą osierdzia (nasierdzie) a warstwą zewnętrzną znajduje się szczelinowa jama osierdziowa.

Serce; cięcie wzdłużne. 1 - żyła główna wyższa (v. Cava superior); 2 - prawy przedsionek (atrium dextrum); 3 - prawy zastawka przedsionkowo-komorowa (valva atrioventricularis dextra); 4 - prawa komora (ventriculus dexter); 5 - przegroda międzykomorowa (septum interentriculare); 6 - lewa komora (ventriculus sinister); 7 - mięśnie brodawkowate (mm. Brodawki); 8 - struny ścięgien (chordae tendineae); 9 - lewa zastawka przedsionkowo-komorowa (valva atrioventricularis sinistra); 10 - lewe przedsionek (atrium sinistrum); 11 - żyły płucne (vv. Pulmonales); 12 - łuk aorty (arcus aortae) [1989 Lipchenko V. Ya Samusev RP - Atlas prawidłowej anatomii człowieka]

Warstwa mięśniowa serca (autor: R.D. Sinelnikov). 1 - vv. płuc; 2 - auricula sinistra; 3 - zewnętrzna warstwa mięśniowa lewej komory; 4 - środkowa warstwa mięśniowa; 5 - głęboka warstwa mięśniowa; 6 - bruzda międzykomorowa przednia; 7 - valva trunci pulmonalis; 8 - zastawki aortalne; 9 - atrium dextrum; 10 - w. cava superior [1978 Kraev AB - Human Anatomy Tom II]

Prawa połowa serca (otwarta) [1979 Kurepina M M Wokken G G - Atlas anatomii człowieka]

Granice serca są rzutowane na przednią ścianę klatki piersiowej:

Górna granica - górna krawędź chrząstki trzeciej pary żeber.

Lewa granica łukowata od chrząstki trzeciego lewego żebra do występu wierzchołka.

Wierzchołek w lewej piątej przestrzeni międzyżebrowej znajduje się 1-2 cm przyśrodkowo od lewej linii środkowoobojczykowej.

Prawa krawędź znajduje się 2 cm na prawo od prawej krawędzi mostka.

Opuścić od górnej krawędzi chrząstki 5 prawego żebra do występu wierzchołka.

U noworodków serce jest prawie całkowicie po lewej stronie i leży poziomo.

U dzieci poniżej pierwszego roku życia wierzchołek znajduje się 1 cm bocznie od lewej linii środkowoobojczykowej, w 4. przestrzeni międzyżebrowej.

Projekcja na przednią powierzchnię ściany klatki piersiowej serca, zastawki kłów i półksiężycowate. 1 - rzut pnia płucnego; 2 - rzut lewej zastawki przedsionkowo-komorowej (dwupłatkowej); 3 - wierzchołek serca; 4 - rzut prawej zastawki przedsionkowo-komorowej (trójdzielnej); 5 to rzut półksiężycowej zastawki aortalnej. Strzałki wskazują miejsca osłuchiwania lewej zastawki przedsionkowo-komorowej i zastawki aorty [1973 - Human Anatomy]

Aparaty, dziury. Serce jest podzielone na lewą i prawą połowę podłużną przegrodą. W górnej części każdej połowy znajduje się przedsionek, a na dole komora. Przedsionki komunikują się z komorami przez otwór przedsionkowo-komorowy. Występy przedsionków tworzą prawe i lewe małżowiny uszne. Ściany lewej komory są grubsze niż ściany prawej (miokardium jest lepiej rozwinięte). W prawej komorze znajdują się 3 (częściej) mięśnie brodawkowate, w lewej - 2. Krew wpływa do prawego przedsionka z górnych (wypływa z góry), dolnych wgłębionych (z tyłu z dołu), żył zatoki wieńcowej (poniżej żyły głównej dolnej). W lewą stronę wypływają 4 żyły płucne. Pień płucny opuszcza prawą komorę, aorta wychodzi z lewej.

Serce: A - z przodu; B - z tyłu [1979 Kurepina M M Wokken D D - Atlas anatomii człowieka]

Zastawki serca (listki z fałdów wsierdzia) zamykają otwory przedsionkowo-komorowe. Prawy - 3-krotnie, lewy - 2-krotnie (mitralny). Włókna ścięgna łączą krawędzie zastawek z mięśniami brodawkowatymi (z powodu których się nie okazują, nie ma odwrotnego przepływu krwi). W pobliżu otworów pnia płucnego i aorty zastawki półksiężycowate mają postać 3 kieszonek, otwierających się w kierunku przepływu krwi. ↓ ciśnienie w komorach, następnie krew wpływa do kieszonek, brzegi zamykają się → nie ma przepływu krwi z powrotem do serca.

Zastawki i warstwy tkanki łącznej serca. 1 - ostium atrioventriculares dextrum; 2 - anulus fibrosus dextra; 3 - ventriculus dexter; 4 - valva atrioventricularis dextra; 5 - trigonum fibrosum dextrum; 6 - ostium atrioventriculare sinistrum: 7 - valva atrioventricularis sinistra; 8 - anulus fibrosus złowrogi; 9 - trigonum fibrosum sinistrum; 10 - valva aortae; 11 - valva trunci pulmonalis [1978 Kraev AB - Human Anatomy Tom II]

Gdzie jest ludzkie serce: po której stronie jest norma i patologie

Serce jest jednym z najbardziej romantycznych i zmysłowych narządów ludzkiego ciała. W wielu kulturach uważany jest za siedzibę duszy, miejsce, w którym rodzi się przywiązanie i miłość. Jednak z anatomicznego punktu widzenia obraz wygląda bardziej prozaicznie. Zdrowe serce to silny, umięśniony organ wielkości pięści właściciela. Praca mięśnia sercowego nie zatrzymuje się ani na sekundę od momentu narodzin człowieka, aż do śmierci. Poprzez pompowanie krwi serce dostarcza tlen do wszystkich narządów i tkanek, pomaga usuwać produkty próchnicy i pełni część funkcji oczyszczających organizmu. Porozmawiajmy o cechach anatomicznej struktury tego niesamowitego narządu.

Gdzie jest serce

Serce znajduje się w górnej części klatki piersiowej pośrodku, w worku osierdziowym, który oddziela je od pozostałych narządów, z przesunięciem w lewo.

Większość mięśnia sercowego znajduje się po lewej stronie ciała w odniesieniu do symetrii osiowej, więc osoba odczuwa ból po tej stronie, gdy serce jest przerwane.

Istnieją pojedyncze przypadki umiejscowienia organu po drugiej stronie na lustrzanej, symetrycznej prezentacji.

Położenie serca w klatce piersiowej i jej granic

W rzeczywistości istnieje wiele odchyleń od opisanej normy. Nie można dokładnie powiedzieć, jak powinien znajdować się narząd, pod jakim kątem.

Opcji jest wiele, ponieważ wszystkie pomysły dotyczące standardu są uważane za przestarzałe w europejskiej i amerykańskiej praktyce medycznej..

Zwykle serce człowieka znajduje się po lewej stronie w dolnej części klatki piersiowej, od góry do dołu i do góry.

Oś podłużna narządu mięśniowego skierowana jest od prawej do lewej pod kątem 40-45 stopni w stosunku do osi ciała.

W zależności od wielkości narządu, indywidualnych cech, płci, wrodzonych momentów fizjologicznych mogą wystąpić drobne zmiany w stosunku do tej zasady, które nie są uważane za patologię.

Dlatego możemy mówić tylko o normie warunkowej, ale nie o standardzie.

Pojęcie śródpiersia

Śródpiersie to miejsce, w którym znajduje się ludzkie serce. Jest to ograniczona wnęka obejmująca wszystkie narządy znajdujące się między obydwoma płucami. Przednią granicą jamy jest powięź śródpiersiowa i mostek, tylną granicę stanowią szyje żeber, powięź przedkręgowa i kręgosłup piersiowy. Dolna ściana to przepona, a górna to zbiór płatów powięziowych połączonych z membraną nadpłucnową. Boczne ściany śródpiersia to odcinki opłucnej ciemieniowej i powięzi wewnątrz klatki piersiowej. Ponadto, dla wygody badania znajdujących się tutaj elementów, śródpiersie jest tradycyjnie podzielone na górne i dolne. Ten ostatni dzieli się na śródpiersie tylne, środkowe i przednie. Miejscem, w którym znajduje się ludzkie serce, jest środkowe dolne śródpiersie..

Struktura

 • Anatomicznie mięsień sercowy podzielony jest przegrodami na cztery sekcje: lewy i prawy przedsionek, lewą i prawą komorę, komunikujące się ze sobą za pomocą zastawek.
 • Zastawki dwudzielne (mitralne) i trójdzielne regulują przepływ krwi w jednym kierunku.
 • Każda z komór posiada żyły, aorty i tętnice, które dostarczają krew i ułatwiają jej odpływ.
 • Ściany serca wyłożone są mięśniami i tkanką łączną o grubości 0,5 mm.

Ponadto ściany lewej komory są kilkakrotnie grubsze, ponieważ krew przepływa z tej komory przez duży krąg krążenia krwi.

 • Z kolei mięsień sercowy posiada własną rozgałęzioną sieć naczyń krwionośnych połączonych z aortą płucną i wzbogacającą każdą komórkę w tlen.
 • Serce jest nierozerwalnie połączone z innymi narządami ciała: płucami, mózgiem, nie tylko krwią, ale także włóknami nerwowymi, które przekazują impulsy regulujące pracę serca.

Jeśli boli po lewej stronie

Jednak w tej kwestii są też pułapki. Na przykład prawie każdy dorosły wie, po której stronie serca jest i przy najmniejszym dyskomforcie po lewej stronie zaczyna panikować i biegnie na oddział kardiologii najbliższej kliniki. Oczywiście w takich sytuacjach nie jest zbyteczne, aby grać bezpiecznie, ale należy pamiętać, że przyczyną bolesnych doznań może być elementarny skurcz mięśni lub jakikolwiek inny problem, który nie ma nic wspólnego z głównym organem ludzkiego ciała..

Fizjologiczne cechy kobiecego ciała

Kobiety mają wiele cech fizjologicznych, które odróżniają je od mężczyzn.

 1. Te pierwsze mają mniejszy rozmiar serca, grubość mięśnia sercowego, skurczową i minutową objętość krwi (MCV) oraz czas trwania rozkurczu. Wzrost IOC w odpowiedzi na aktywność fizyczną występuje głównie z powodu przyspieszenia akcji serca. Ten mechanizm jest nieekonomiczny i ma mniej funkcjonalne możliwości serca.
 2. Zwiększona elastyczność i rozciągliwość więzadeł, co prowadzi do częstych urazów.
 3. Wyższa pobudliwość i reaktywność układu nerwowego, przejawiająca się wyraźną emocjonalnością.
 4. Cykl miesiączkowy, ciąża, menopauza - wszystkie te cechy zmieniają poziom estrogenu i progesteronu, co pociąga za sobą niestabilność nastroju, sen, podstawową przemianę materii, metabolizm katecholamin.

Mechanizm pracy mięśnia sercowego

 • Automatyzm, cykliczne procesy pozwalają mięśniu sercowemu skurczyć się prawidłowo i bez przerwy oraz pełnić swoją funkcję.
 • Pełny cykl pracy to mniej niż sekunda, takich cykli na minutę jest około 70, co określa puls osoby.
 • Naprzemienne skurcze i rozluźnienie przedsionków i komór powodują, że krew stale krąży.
 • Awaria, opóźnienie na dowolnym etapie może prowadzić do zakłóceń w pracy całego organizmu i poważnych chorób.
 • Lekarze doskonale diagnozują najmniejsze dysfunkcje cyklu serca i korygują je.

Każdy ból w klatce piersiowej w okolicy serca wymaga porady lekarskiej.

Anomalie lokalizacji

W typowych przypadkach klinicznych, z których zdecydowana większość serce znajduje się po lewej stronie. Ale co najmniej dwa stany są znane, gdy tak nie jest.

Dekstrokardia

Bardzo rzadkie. To wrodzona anomalia. Istotą odchylenia (nie jest to choroba w pełnym tego słowa znaczeniu) jest odwrotne, lustrzane położenie serca.

Jest to normalne po lewej stronie, u pacjentów z podobnym zaburzeniem po prawej stronie. Możliwe są dalsze opcje dotyczące lokalizacji innych narządów.

W przypadku izolowanej dekstrokardii niesparowane narządy pozostają na swoich właściwych miejscach. Porusza się tylko serce. W przypadku systemowej, złożonej transpozycji obserwuje się. Wszystkie organy odbijały się w przeciwnym kierunku.

Z reguły takie odchylenie nie powoduje dyskomfortu u pacjenta. Jest to normalne i fizjologiczne w 85-90% przypadków. Niestety w pozostałych 10-15% sytuacji stwierdza się wyraźne problemy..

Zwykle są to wrodzone wady rozwojowe struktur serca, które wymagają opieki chirurgicznej..

W przypadku braku takiego ujawnia się typowy kliniczny obraz upośledzenia rozwoju fizycznego i umysłowego..

Dziwna budowa ludzkiego ciała

Wszyscy jesteśmy przyzwyczajeni do przekonania, że ​​mięsień sercowy znajduje się po lewej stronie, ale w historii medycyny jest wiele przypadków, w których to przekonanie stało się źródłem problemu..

Pozornie absolutna wiedza o tym, po której stronie znajduje się serce człowieka, może w pewnych sytuacjach odgrywać okrutny żart. Środowisko naukowe już oficjalnie odnotowało takie zjawisko, jak transpozycja organów..

Faktem jest, że w tym przypadku całe ludzkie ciało jest odtwarzane, by tak rzec, w lustrzanym odbiciu. W tej pozycji wyrostek robaczkowy, do którego przyzwyczailiśmy się znajdować po prawej stronie, będzie znajdował się po zupełnie innej stronie. To samo dotyczy serca.

Istnieje również takie zjawisko jak dekstrokardia - sytuacja, w której reszta narządów wewnętrznych może być zlokalizowana zarówno w lustrzanym odbiciu, jak i poprawnie. A serce w tym przypadku ma niewłaściwą pozycję, co dodatkowo komplikuje diagnozę medyczną. Nie jest to jednak reguła, ale anomalia, która jest niezwykle rzadka..

Dlaczego musisz wiedzieć

Niewiele osób myśli o tym, czy zdarza się, że serce znajduje się po prawej stronie klatki piersiowej, jakimi narządami jest otoczone. Jednak wiedza z zakresu anatomii pomaga rozpoznać objawy dolegliwości bólowych. Bardzo łatwo jest pomylić ból neurologiczny, który objawia się po lewej stronie za mostkiem, z dyskomfortem w sercu..

Analiza wzrostu, budowy ciała i kształtu pomoże określić lokalizację serca u konkretnej osoby. Odgrywa to dużą rolę w masażu bezpośrednim. Problemy ze znalezieniem serca występują zwykle u dzieci i młodzieży, które mylą lewą i prawą stronę. Konieczne jest wyjaśnienie dziecku w dzieciństwie, gdzie znajduje się jego serce i nauczenie go określania prawej strony.

Niewiele osób myśli o tym, czy zdarza się, że serce znajduje się po prawej stronie klatki piersiowej, jakimi narządami jest otoczone. Jednak wiedza z zakresu anatomii pomaga rozpoznać objawy dolegliwości bólowych. Bardzo łatwo jest pomylić ból neurologiczny, który objawia się po lewej stronie za mostkiem, z dyskomfortem w sercu..

Analiza wzrostu, budowy ciała i kształtu pomoże określić lokalizację serca u konkretnej osoby. Odgrywa to dużą rolę w masażu bezpośrednim..

Problemy ze znalezieniem serca występują zwykle u dzieci i młodzieży, które mylą lewą i prawą stronę. Konieczne jest wyjaśnienie dziecku w dzieciństwie, gdzie znajduje się jego serce i nauczenie go określania prawej strony.

Ważny! Eksperci zalecają spanie na lewym boku, aby poprawić krążenie krwi i złagodzić napięcie w worku mięśniowym. Dotyczy to osób zdrowych, niezależnie od tego, po której stronie jest serce. A tym, którzy przeszli zawał mięśnia sercowego, cierpią na poważne patologie układu sercowo-naczyniowego, zaleca się odpocząć po przeciwnej stronie.

Najczęstsze przyczyny

Źródła bólu serca u kobiet są różne. Obecnie zwykle dzieli się możliwe czynniki etiologiczne na dwie duże grupy:

 1. Choroba wieńcowa (prawdziwa kardialgia) to rodzaj bólu, który wiąże się z patologią organiczną układu sercowo-naczyniowego, a mianowicie tętnic wieńcowych. Z ich miażdżycą, skurczem, serce otrzymuje niewystarczającą ilość tlenu z krwią, w wyniku czego obserwuje się pojawienie się choroby niedokrwiennej.
 2. Ból nie wieńcowy to kategoria bólu niezwiązana z upośledzonym przepływem krwi przez naczynia wieńcowe. Przyczyną są zaburzenia rytmu serca, stany psychoneurotyczne, zaostrzenia współistniejących chorób przewlekłych. Poniżej zdjęcie z typową lokalizacją punktów bólowych w sercu u kobiet.

Prawdziwa kardialgia

Przyczynami prawdziwej cardialgii są następujące czynniki:

 1. Stabilna dławica wysiłkowa. Implikuje pojawienie się bólu za mostkiem o charakterze uciskającym, uciskającym, który jest związany z wysiłkiem fizycznym lub sytuacjami stresowymi. Działa nie dłużej niż 15 minut, jest dobrze zatrzymywane przez przyjmowanie „nitrogliceryny”.
 2. Zespół wieńcowy. Ataki bólu zaostrzowego są często bardziej intensywne, gorzej reagują na „nitroglicerynę”. Osobliwością tej patologii jest to, że naczynia wieńcowe nie biorą udziału w rozwoju choroby, a diagnozę przeprowadza się przez wykluczenie.
 3. Dławica Prinzmetala (skurcz naczyń). Atak dławicy występuje częściej rano lub w nocy.
 4. Niestabilna dławica piersiowa - zespół objawów, które pojawiły się po raz pierwszy (w ciągu ostatnich dwóch miesięcy) lub nasilenie objawów już istniejącej dławicy (ból częściej się martwi i przy mniejszym stresie, czasem nawet w spoczynku, podczas gdy zmniejsza się wrażliwość na leki azotanowe).
 5. Zawał mięśnia sercowego to niebezpieczny stan, który zagraża życiu człowieka. Charakterystyczne cechy: ostry napadowy ból w klatce piersiowej o palącej, łzawej postaci z możliwym promieniowaniem na lewe ramię, łopatkę, nogę, łokcie. Atak trwa dłużej niż 15 minut i nie jest usuwany nitro. Towarzyszy mu ciężka duszność, pocenie się, ogólne osłabienie, częste bicie serca.
 6. Tętniak rozwarstwiający aorty. Ból w klatce piersiowej pojawia się nieoczekiwanie, w czasie aktywności fizycznej, wzrostu ciśnienia krwi, promieniuje do kręgosłupa, kończyn górnych, głowy. Oznaki wstrząsu obserwuje się wraz z przejściem do stanu wyimaginowanego samopoczucia, kiedy ból ustępuje, ciśnienie krwi i tętno stabilizują się. Charakterystyczna jest migracja bólu: najpierw jest zlokalizowany w okolicy serca, następnie w nadbrzuszu, dolnej części pleców, kończynie dolnej.
 7. Zatorowość płucna. Atak następuje ostro, podczas gdy pacjent się dusi, skóra nabiera niebieskawego odcienia z powodu silnego uduszenia, przyspiesza bicie serca; Następnie pojawia się krwioplucie.
 8. Suche zapalenie osierdzia objawia się przedłużającym się bólem w okolicy serca, dusznością, gorączką.

Pozasercowe źródła bólu

 1. Osteochondroza szyjki macicy i klatki piersiowej, spondyloza. Ból kłującej, czasem strzelającej postaci narasta stopniowo i utrzymuje się przez kilka dni, nasila się w nocy, zmniejsza się podczas chodzenia, biegania, przyjmowania NLPZ. Cechą szczególną jest bezpośrednie połączenie z ruchami ciała - obracaniem, uprowadzaniem i unoszeniem ramion. Nasila się podczas wdechu i dotykania punktu problemowego. Często towarzyszy ból głowy, zawroty głowy.
 2. Neuralgia międzyżebrowa. Ból jest ostry, palący, pojawia się wzdłuż żebra.
 3. Zapalenie splotu lewostronnego to zapalenie wiązki nerwu ramiennego, któremu towarzyszy silny ból, drętwienie w lewym ramieniu. Uczucia nasilają się wraz z ruchami chorej kończyny.
 4. Zespół Tietze to aseptyczne zapalenie chrząstki żeber II, III, IV, V w miejscu ich przyczepienia do mostka. Ból w okolicy serca dokucza przez długi czas, uzupełniony wzrostem temperatury ciała, obrzękiem po lewej stronie mostka, silną parestezją, laboratoryjnymi objawami zapalenia.
 5. Półpasiec. Towarzyszy jej bolesna wysypka w postaci zaczerwienienia skóry ze zgrupowanymi pęcherzykami wypełnionymi klarownym płynem. Występuje wzdłuż przestrzeni międzyżebrowej.
 6. Zapalenie opłucnej (podstawna lewostronna). Szwy ból pojawia się nagle, nasila się wraz z oddychaniem, czemu towarzyszą objawy zapalenia. Podczas osłuchiwania płuc słychać tarcie w opłucnej.
 7. Przepuklina przeponowa - przemieszczenie narządów jamy brzusznej (żołądka, jelit) do klatki piersiowej przez ubytek przepony. W tym przypadku występuje zespół „ostrego śródpiersia” z silnym bólem serca, częstymi kołataniami serca, spadkiem ciśnienia krwi, bladością i innymi objawami wstrząsu.
 8. Uchyłek przełyku. Ból w klatce piersiowej pojawia się po jedzeniu, połknięciu, pochyleniu tułowia do przodu.
 9. Choroba refluksowa przełyku (ang. Gastroesophageal reflux disease, GERD) to także częsty powód wizyty u lekarza z dolegliwościami bólu w klatce piersiowej, który ma charakter pieczący i towarzyszy mu zgaga, uczucie kwaśności w jamie ustnej.
 10. Klimakterium cardialgia. Ze względu na restrukturyzację tła hormonalnego kobieta obawia się bardzo silnego bólu w sercu o charakterze tnącym, przeszywającym, uciskającym, niezwiązanym z aktywnością fizyczną, mającym falujący przebieg. Występują uderzenia krwi do głowy, uczucie ciepła na twarzy, zwiększone pocenie się, częste oddawanie moczu, drażliwość. W tym samym czasie cardialgia nie ma gleby organicznej i nie towarzyszą jej zmiany w kardiogramie.

Wspomnijmy też o klimakteryjnej dystrofii mięśnia sercowego, w której spadek poziomu estrogenów prowokuje rozwój organicznej choroby serca.

 1. Podczas ciąży zmiany poziomu hormonów i rozwoju płodu powodują zwiększone obciążenie układu sercowo-naczyniowego kobiety, co powoduje bóle serca, zaburzenia rytmu serca i nadciśnienie tętnicze.
 2. Tyreotoksykoza i inne choroby tarczycy. Oprócz nieswoistego bólu w okolicy serca niepokojące są tachykardia, arytmia (często migotanie przedsionków), drażliwość, drżenie, senność, apatia, niskie ciśnienie krwi.
 3. Kardioneuroza to zaburzenie czynnościowe, które uważa się za zespół patologii psychicznych, autonomicznych i endokrynologicznych. Objawy bólu serca u młodych kobiet są nieodłączne u osób niestabilnych emocjonalnie. Ból nie ma przyczyny, ma inne odczucia i jest dobrze kontrolowany przez środki uspokajające.
 4. Kardiofobii towarzyszy dyskomfort w okolicy serca, czujność, lęk przed śmiercią. Atak rzekomego zawału jest uważany za ciężki zespół kardiofobiczny, w którym ból pojawia się w wyniku oczekiwania na rozpoznanie zawału mięśnia sercowego. Strach towarzyszy bólowi i pojawia się błędne koło.

Jak przebiega zabieg

Wiele patologii serca wymaga dokładnej diagnozy i odpowiedniego leczenia farmakologicznego. Tylko lekarz może wybierać leki.

Ważny! Validol jest nieskuteczny w przypadku dławicy piersiowej.

Corvalol (Valokardin) - służy do eliminacji kołatania serca, nerwic, bezsenności. Lek ma działanie rozszerzające naczynia krwionośne, poprawia ukrwienie mięśnia sercowego, eliminuje ból. Lek nie ma przeciwwskazań.

Głównymi lekami stosowanymi w leczeniu chorób serca są azotany, które dzielą się na 3 grupy w zależności od głównego składnika aktywnego:

 • nitrogliceryna - Nitrocor, Nitrong Forte;
 • diazotan izosorbidu - Iso-Mac, Cardiket;
 • monoazotan izosorbidu - Monosan, Mononit.

Inhibitory ACE spowalniają produkcję enzymów odpowiedzialnych za zwężenie naczyń krwionośnych, pomagają przy mięśniu sercowym, niewydolności serca - Kaptopril, Perindopril.

Gdzie jest ludzkie serce? Topografia narządów serca i klatki piersiowej

Serce jest umięśnionym, pustym narządem układu krążenia, który pełni funkcję pompującą. Znajduje się w klatce piersiowej w jamie śródpiersia. Narząd sąsiaduje z licznymi żyłami, tętnicami i naczyniami limfatycznymi, graniczy z przełykiem, żołądkiem, lewym płatem wątroby i obydwoma płucami. Miejsce, w którym znajduje się ludzkie serce, nazywa się osierdziem. Jest to skorupa (dwuwarstwowa „torba”), która otacza narząd i ujście dużych naczyń krwionośnych.

Ogólny opis anatomii klatki piersiowej

Klatka piersiowa to miejsce, w którym serce znajduje się u ludzi, ssaków i ptaków. Jest to zbiorniki mięśniowo-szkieletowe wszystkich narządów odpowiedzialnych za oddychanie i krążenie krwi. Również w klatce piersiowej znajduje się przełyk i wiele dużych tętnic i żył w ciele. Samą klatkę piersiową tworzą kręgosłup, łuki żebrowe i mostek. Komunikuje się z innymi jamami i obszarami ciała, zapewnia mechaniczną ochronę najważniejszych narządów ciała.

Integralna klatka piersiowa i ubytki

Ze względu na przyczepienie żeber przez chrząstkę do kości klatki piersiowej, klatka jest utworzona jako zamknięty pojemnik kostno-chrzęstny. Ze względu na mięśnie międzyżebrowe, powięź zewnętrzną i wewnętrzną oraz przeponę mięśniowo-ścięgnistą tworzy się zamknięta jama klatki piersiowej. Posiada kilka otworów: otwór górny, przełykowy, aortalny otwór przepony, otwór żyły głównej dolnej. W samej jamie klatki piersiowej znajduje się wiele zamkniętych przestrzeni życiowych: śródpiersie (miejsce, w którym znajduje się serce), jama osierdziowa i jamy opłucnej otaczające płuca.

Projekcja serca na klatkę piersiową

Miejsce, w którym znajduje się ludzkie serce, nazywa się śródpiersiem. Znajduje się tu osierdzie, w którym serce jest zamknięte ujściem głównych naczyń krwionośnych. W tym przypadku serce ma trzy granice, które są rzutowane na klatkę piersiową. Ich zmiana pozwala na określenie odchyleń od normy i konkretnych objawów fizycznych organicznych uszkodzeń serca. Zwykle serce znajduje się na lewo od mostka od III przestrzeni międzyżebrowej wzdłuż V przestrzeni międzyżebrowej. Serce jest lekko skierowane do przodu przez prawą komorę. Kierunek podłużnej osi serca od części podstawowych (górnych) do sekcji dolnych (wierzchołkowych) jest następujący: serce jest zorientowane od góry do dołu, od tyłu do przodu, od prawej do lewej.

Granice serca

Prawy brzeg mięśnia sercowego jest określany na perkusję i znajduje się 1 cm na prawo od prawej krawędzi mostka wzdłuż IV przestrzeni międzyżebrowej. Lewa granica odpowiada impulsowi koniuszkowemu: 1,5 cm na lewo od lewej linii środkowoobojczykowej. Górna granica, odpowiadająca całej szerokości pęczka naczyniowego, znajduje się w III przestrzeni międzyżebrowej. Łącząc punkt skrajnie prawej i skrajnej lewej granicy ze skrajnymi punktami szerokości wiązki naczyniowej, określa się podstawową konfigurację osierdzia. To jest projekcja miejsca, w którym znajduje się ludzkie serce..

Pojęcie śródpiersia

Śródpiersie to miejsce, w którym znajduje się ludzkie serce. Jest to ograniczona wnęka obejmująca wszystkie narządy znajdujące się między obydwoma płucami. Przednią granicą jamy jest powięź śródpiersiowa i mostek, tylną granicę stanowią szyje żeber, powięź przedkręgowa i kręgosłup piersiowy. Dolna ściana to przepona, a górna to zbiór płatów powięziowych połączonych z membraną nadpłucnową. Boczne ściany śródpiersia to odcinki opłucnej ciemieniowej i powięzi wewnątrz klatki piersiowej. Ponadto, dla wygody badania znajdujących się tutaj elementów, śródpiersie jest tradycyjnie podzielone na górne i dolne. Ten ostatni dzieli się na śródpiersie tylne, środkowe i przednie. Miejscem, w którym znajduje się ludzkie serce, jest środkowe dolne śródpiersie..

Syntopia serca

Syntopy to koncepcja topograficzna, która odzwierciedla bliskość określonego organu z innymi strukturami anatomicznymi. Wskazane jest, aby go zdemontować wraz z lokalizacją narządów śródpiersia. Zatem serce nie sąsiaduje bezpośrednio z żadną strukturą anatomiczną, z wyjątkiem osierdzia i naczyń krwionośnych. Ale zewnętrzna warstwa osierdzia, która oddziela narząd od reszty struktur anatomicznych, po prostu do nich przylega. Przed osierdziem znajdują się przednie śródpiersia, przedsierdziowe, śródpiersiowe węzły chłonne i naczynia, otoczone tkanką tłuszczową. Z tyłu osierdzie i serce są otoczone przełykiem, azygo i częściowo niesparowanymi żyłami, aortą, nerwem błędnym, współczulnym tułowiem i piersiowym przewodem limfatycznym.

Syntopia serca w dolnym środkowym śródpiersiu

Miejsce, w którym ludzkie serce znajduje się jak najbliżej pozostałych ważnych narządów i naczyń krwionośnych, nazywane jest dolnym środkowym śródpiersiem. Oto worek osierdziowy, który jest dwiema warstwami międzybłonka, między którymi znajduje się mała wnęka. Samo serce znajduje się za trzewnym liściem osierdziowym. Poza osierdziem znajdują się korzenie płuc: żyły płucne i tętnice, główne oskrzela znajdują się poniżej rozwidlenia tchawicy. Istnieją również nerwy przeponowe i naczynia klatki piersiowej z węzłami chłonnymi. Dopóki główne naczynia (aorta, żyła główna, pień płucny i żyły płucne) nie zostaną pokryte przez osierdzie, znajdują się one również w śródpiersiu centralnym. Zaraz po opuszczeniu worka osierdziowego znajdują się w innych częściach śródpiersia. Wszystkie te cechy anatomiczne są niezwykle ważne, ponieważ determinują taktykę chirurgiczną w przypadku urazów klatki piersiowej wnikających do jej jamy oraz podczas planowanych operacji.

Lokalizacja serca w jamie klatki piersiowej i jej granicach

Serce jest najważniejszym organem, od którego zależy ukrwienie całego organizmu. Zapewnia ciągłe krążenie krwi, kontroluje szybkość jej ruchu oraz dostarcza tlen do wszystkich narządów i układów. Ten organ jest bezpiecznie ukryty w klatce piersiowej i chroniony przed uszkodzeniem. Jego lokalizacja może być nienormalna lub z odchyleniami, sygnalizującymi problemy w ciele.

Kształt i wymiary

Serce jest częścią układu krążenia i głównym organem odpowiedzialnym za przepływ krwi. Wygląda jak muskularny worek, którego kształt określają łuki tworzące krawędzie. Częściej ma stożkowaty kształt ze spłaszczonym wierzchołkiem. Składa się z dolnej powierzchni przepony, przedniej powierzchni mostka i mostka, lewej krawędzi, prawej krawędzi, wierzchołka i podstawy.

Kształt lub konfiguracja zależy nie tylko od indywidualnych cech, ale także od stanu narządu.

Jak wygląda serce:

 • na zdjęciu rentgenowskim zdrowego narządu kontury są gładkie, zaokrąglone;
 • jest talia, góra jest węższa niż dół;
 • na prawej krawędzi widoczne są dwa łuki, a na lewej 4.

Formularze wskazujące na odstępstwo od normy:

 1. Mitralny - narząd nie ma talii, jest przesunięty w lewo i lekko w prawo. Obserwowane z wrodzoną lub nabytą chorobą lewej zastawki.
 2. Aorta - wyraźna talia. Objawia się wadami aorty, zawałami serca, kardiomiopatią.
 3. Trapezoidalny - obserwowany przy zapaleniu osierdzia, wadach serca, zapaleniu mięśnia sercowego.
 4. Płuca - poszerzona prawa komora.
 5. „Byczy” - kamery są powiększone.

Anatomia serca jest taka sama dla wszystkich ludzi, ale rozmiar i kształt są różne. Długość i szerokość worka mięśniowego to indywidualne parametry w zależności od wieku, płci i fizjologii człowieka, w szczególności od rozwoju mięśni.

Średnie wartości rozmiarów serca:

 • odległość od najdalszego punktu konturu do wierzchołka prawego rogu nazywana jest długością i wynosi średnio 12-13 cm;
 • suma lewej i prawej krawędzi od linii środkowej ciała nazywa się średnicą, jej średnia wartość wynosi 9-10,5 cm;
 • wiązka naczyniowa ma średnią szerokość 6-7 cm i jest również nazywana rozmiarem przednio-tylnym.

U mężczyzn serce jest znacznie większe pod względem masy i rozmiaru niż u kobiet. Waga męskiego organu dostarczającego krew wynosi 300 g, samica jest o 50 g lżejsza.

Granice

Umiejscowienie ludzkiego serca zależy od jego wrodzonych cech anatomicznych oraz stanu zdrowia narządu. Jeśli narząd jest niezdrowy, jego granice mogą się przesunąć w stosunku do wartości normalnych. Linie graniczne, które określają lokalizację serca, może określić doświadczony lekarz, nawet jednym dotknięciem (uderzenie).

Jeśli uderzysz w klatkę piersiową pacjenta, usłyszysz głuchy dźwięk w miejscu, w którym znajduje się worek mięśniowy. Poprzez dotknięcie obszaru serca lekarz ustala jego lokalizację.

Granice serca są normalne:

 • po lewej - od trzeciego żebra do góry;
 • prawy - umieszczony między żebrami (od krawędzi trzeciego żebra do piątego) i przesunięty o 1-2 cm w stosunku do prawej krawędzi klatki piersiowej;
 • górny - wzdłuż górnej krawędzi trzeciego żebra;
 • dolna - po prawej stronie od piątego żebra do wierzchołka serca.

Wierzchołek znajduje się w piątej przestrzeni międzyżebrowej i jest wciśnięty do lewej osi środkowo-obojczykowej.

Gdzie jest serce

Serce człowieka znajduje się asymetrycznie w jamie klatki piersiowej. Wszyscy wiedzą, że znajduje się on po lewej stronie mostka, ale są to bardzo przybliżone „współrzędne”. W lewym obszarze mostka znajduje się tylko niewielka część narządu - wierzchołek, składający się z dolnych części komór. Reszta narządu jest skoncentrowana w śródpiersiu i znajduje się za mostkiem.

Schemat dokładnej lokalizacji ludzkiego serca:

 • organ jest po lewej stronie z ukośnym przesunięciem w dół;
 • nieznaczna część serca wystaje w prawy obszar;
 • po bokach narząd jest pokryty płucami;
 • dolna część jest zakryta membraną;
 • przed ciałem chroni klatkę piersiową, z tyłu - śródpiersie.

Śródpiersie nazywa się narządami znajdującymi się między jamami opłucnowymi i ograniczonymi odpowiednio mostkiem i kręgosłupem z przodu iz tyłu. U człowieka serce jest zlokalizowane zgodnie z jego budową, płcią i wiekiem.

Możliwe pozycje serca w klatce piersiowej:

 1. Poziomy. Nazywa się to również poprzecznym. Odcień organów jest prawie w pozycji leżącej. Wartości średnicy i długości mają zauważalne odchylenie od normy. Średnica znacznie przekracza średnią wartość, wręcz przeciwnie, długość jest mniejsza niż norma.
  Oś serca jest nachylona pod kątem od 36 do 47 stopni. Talia narządu jest wyraźnie określona. Serce jest kuliste.
 2. Pionowy. W tym układzie organy są prawie w pozycji stojącej. W przeciwieństwie do pozycji poziomej przekrój podłużny w tym przypadku znacznie przekracza średni rozmiar, a średnica jest mniejsza niż normalnie.
  Odchylenie osi serca wynosi od 48 do 58 stopni. Talia organu jest praktycznie ukryta.
 3. Ukośny. Ten układ jest najbardziej powszechny. Sylwetka serca jest zbliżona do trójkąta. Oś organu jest odchylona od 44 do 48 stopni.

Zdrowym osobom w każdej pozycji serca zaleca się spanie po lewej stronie ciała, pacjentom po zawale serca - po prawej stronie.

Istnieje wyraźny związek między położeniem / kształtem narządu serca a sylwetką człowieka. W zależności od sylwetki i fizjologicznej budowy ciała specjalista może łatwo określić rodzaj umiejscowienia serca.

Opcje skrzyni:

 1. Szerokie i krótkie. Organ prawie leży na przeponie, która ją podnosi. Konstrukcja ta charakteryzuje się układem poziomym.
 2. Wąskie i wydłużone. Przepona leży nisko, wydłużając serce i ustawiając je w pozycji pionowej.

Najczęstszym przypadkiem jest układ ukośny, gdy występują znaki obu typów - pionowe i poziome.

Nie istnieje pozycja serca, która byłaby uznana za standard. Współczesna medycyna zachodnia odrzuca podejście referencyjne do lokalizacji tego narządu, uznając, że stracił on na znaczeniu. Dziś mówią raczej o warunkowej normie niż o standardzie.

Czy organy mogą być po prawej stronie?

Układ prawostronny jest niezwykle rzadki. Anomalia zwykle rozwija się podczas rozwoju wewnątrzmacicznego. Podobne odchylenie otrzymało w medycynie nazwę „dekstrokardia” lub „transpozycja”. Dzięki tej diagnozie sylwetka serca jest przedstawiona w projekcji lustrzanej..

Opcje dekstrokardii i ich cechy:

WidokCechy:
ProstyTylko duże naczynia i serce są lustrzane.
Pozycja lustraLustrzany układ dotyka serca i szeregu narządów układu pokarmowego i oddechowego
Pełna transpozycjaLustrzane rozmieszczenie wszystkich narządów

Osoba z prawostronnym sercem nie ma żadnych specjalnych ograniczeń w stylu życia. Tacy ludzie nie różnią się niczym innym niż umiejscowieniem głównego organu dostarczającego krew..

Ta anomalia nie powoduje dyskomfortu w 90% przypadków. 10% osób z dekstrokardią ma problemy. Najczęściej mówimy o wadach, w których pacjenci wymagają operacji.

Bez interwencji chirurgicznej dziecko pozostaje w rozwoju we wszystkich kierunkach - intelektualnie i fizycznie:

 • w pierwszym okresie życia powolny przyrost masy ciała;
 • niska aktywność, obojętność na świat zewnętrzny, senność, brak reakcji (płacz) na bodźce;
 • blada skóra;
 • niebieski trójkąt nosowo-wargowy i błony śluzowe;
 • duszność i tachykardia.

U dorosłych anomalia prowadzi do problemów w okolicy narządów płciowych. Ale nieodwracalny charakter zmian jest rzadki. Zwykle problem rozwiązuje się metodą chirurgiczną. Ponadto pacjentom przepisuje się kardioprotektory.

Przy dekstrokardii występują również nieprawidłowości, które negatywnie wpływają na pracę „motoryczną” - wady rozwojowe elementów serca.

Zespół Kartagenera-Sieverta rozpoznaje się u 25% osób z dkstrocardią. W przypadku tej choroby obserwuje się nie tylko wady serca, ale także problemy z oddychaniem. Mężczyźni z zespołem Kartagenera-Sieverta są bezpłodni.

Inne przyczyny nieprawidłowej lokalizacji

Struktury serca mogą zmieniać się w stosunku do normy pod wpływem innych narządów. Ta patologia nazywa się dekstropozycją i nie jest powszechna wrodzona. Przyczyną patologii jest narząd, który spowodował przemieszczenie.

Najczęstszymi przyczynami dekstropozycji są:

 • wzrost sąsiednich narządów;
 • zmiana rozmiaru i kształtu przepony;
 • procesy nowotworowe;
 • problemy z mięśniami.

Kiedy narząd jest przemieszczany z powodu dekstropozycji, obserwuje się następujące objawy:

 • osoba przylega do serca z powodu silnych bólów o niezrozumiałej naturze;
 • po transpozycji okazuje się, że organ znajduje się znacznie bardziej na prawo niż przewiduje norma;
 • możliwe objawy towarzyszące - arytmia, duszność, sinica, wzrost ciśnienia krwi, bladość skóry.

Anomalia jest diagnozowana za pomocą echokardiografii, USG. W trudnych sytuacjach pacjent kierowany jest na badanie MRI.

Drugim nieprawidłowym stanem prowadzącym do zmiany położenia serca jest prawoskrętność. Zaburzeniu towarzyszy odwrotne ułożenie struktur serca przy standardowym ustawieniu innych narządów.

W dekstrawersji serce obraca się wokół własnej osi o 180 stopni. Ta anomalia nie jest uważana za chorobę. EKG lub Echo KG pozwala to wykryć. Stan przebiega prawie bezobjawowo i jest bezpieczny dla ludzi.

Zwykle serce leży po lewej stronie, a jego granice i inne parametry są indywidualne dla każdej osoby. Anomalie lokalizacyjne są niezwykle rzadkie, najczęściej nie stanowią zagrożenia, ale aby się przekonać, potrzebna jest diagnostyka instrumentalna.

Lokalizacja najważniejszego organu: po której stronie ludzkiego serca

Ten, kto mówi, że serce jest po lewej stronie, nie będzie miał racji. Czasami narząd mięśniowy znajduje się w prawej okolicy klatki piersiowej. Ale nie tylko lekarze są zobowiązani wiedzieć, gdzie zwykle znajduje się ten organ. Każda osoba powinna być świadoma swoich cech anatomicznych....

Struktura narządów

Serce jest jednym z głównych narządów człowieka. Odżywia wszystkie tkanki i komórki tlenem i niezbędnymi substancjami, pomagając w transporcie krwi w całym organizmie. Bije około stu tysięcy razy dziennie, aw ciągu 60 sekund pompuje od 5 do 30 litrów krwi.

Zanim dowiesz się, gdzie znajduje się organ, zapoznaj się z jego budową. Wygląda jak worek mięśni, który przypomina spłaszczony stożek. Narząd mięśniowy ma dwie powierzchnie - dolną przeponową, przednią mostkowo-krzyżową, dwie krawędzie - lewą i prawą oraz wierzchołek i podstawę. Zwykle jego lewa krawędź jest zaokrąglona, ​​a prawa krawędź jest ostrzejsza. Ale gdzie jest góra i dół serca?

Ruchomy wierzchołek serca jest utworzony przez lewą komorę. U osoby dorosłej znajduje się w lewej piątej przestrzeni międzyżebrowej, u dzieci poniżej pierwszego roku życia - w czwartym przedziale z boku 1 cm od linii środkowoobojczykowej.

Stała podstawa to pozioma linia biegnąca wzdłuż górnej chrząstki trzeciego żebra. Aby dokładniej przedstawić lokalizację, należy odwołać się do podręczników anatomicznych, które odzwierciedlają, między żebrami znajdują się granice serca.

Poprzez badanie palpacyjne można określić pulsację, drżenie, drżenie serca i koniuszka. Specjaliści określają prawą granicę serca, przesuwając palce między żebrami czwartej szczeliny.

Co decyduje o lokalizacji i wielkości

Lokalizacja worka mięśniowego zależy od następujących czynników:

 • kategoria wiekowa,
 • płeć ludzka,
 • rozmiar klatki piersiowej,
 • cechy anatomiczne,
 • stopień pełności żołądka,
 • fazy cyklu sercowego.

Lokalizacja serca i jego lokalizacja w klatce piersiowej zmienia się wraz z postawą i oddychaniem. Jeśli osoba stoi, jego mięsień sercowy będzie umiejscowiony niżej niż w pozycji leżącej. W zależności od budowy ciała narząd można umieścić w klatce piersiowej na różne sposoby:

Uwaga! Rozmiar serca jest inny dla każdej osoby. Uważa się, że narząd mięśniowy ma rozmiar równy pięści odpowiedniej osoby.

Nie każdy dorosły może stwierdzić, czy narządy mięśniowe są różne u mężczyzn i kobiet. W rzeczywistości są podobne u obu płci, ale nie są takie same. Tam, gdzie znajduje się serce zdrowej kobiety, znajduje się ono również u mężczyzny. Ale kształt i rozmiar mogą się różnić.

Męskie hormony powodują powiększenie tętnic, podczas gdy żeńskie zmniejszają je. Dlatego serce kobiety jest gorsze od serca mężczyzny. Najczęściej wśród płci pięknej przyjmuje pozycję poziomą.

Zwykły układ organów

Kilka narządów znajduje się w jamie klatki piersiowej, tworząc kompleks zwany śródpiersiem. Serce i jego naczynia zajmują środkową część i graniczą z tchawicą, naczyniami limfatycznymi, płucami i grasicą. Jest oddzielony od narządów wewnętrznych workiem osierdziowym..

Worek mięśniowy u zdrowej osoby znajduje się w górnej części ciała, pośrodku klatki piersiowej. Przechyla się lekko w lewo. Około dwie trzecie jego szerokości znajduje się na lewo od środkowej linii ciała. Jeśli serce jest umieszczone dokładnie pośrodku, nie jest to uważane za patologię..

Takie ułożenie serca pozwala maksymalnie chronić je przed potencjalnymi zagrożeniami. W końcu to w centrum, gdzie łączą się żebra, powstaje solidna płyta w postaci grubej kości.

Aby zobaczyć, po której stronie serca danej osoby, będzie to możliwe tylko przy interwencji chirurgicznej. Możesz jednak samodzielnie poczuć jego drżenie. Aby to zrobić, połóż dłoń lekko na lewo od środka mostka. W takim przypadku palce powinny znajdować się w trzeciej przestrzeni międzyżebrowej. Podczas zamykania zastawek serca słychać stukanie.

Dlaczego musisz wiedzieć

Niewiele osób myśli o tym, czy zdarza się, że serce znajduje się po prawej stronie klatki piersiowej, jakimi narządami jest otoczone. Jednak wiedza z zakresu anatomii pomaga rozpoznać objawy dolegliwości bólowych. Bardzo łatwo jest pomylić ból neurologiczny, który objawia się po lewej stronie za mostkiem, z dyskomfortem w sercu..

Analiza wzrostu, budowy ciała i kształtu pomoże określić lokalizację serca u konkretnej osoby. Odgrywa to dużą rolę w masażu bezpośrednim..

Problemy ze znalezieniem serca występują zwykle u dzieci i młodzieży, które mylą lewą i prawą stronę. Konieczne jest wyjaśnienie dziecku w dzieciństwie, gdzie znajduje się jego serce i nauczenie go określania prawej strony.

Ważny! Eksperci zalecają spanie na lewym boku, aby poprawić krążenie krwi i złagodzić napięcie w worku mięśniowym. Dotyczy to osób zdrowych, niezależnie od tego, po której stronie jest serce. A tym, którzy przeszli zawał mięśnia sercowego, cierpią na poważne patologie układu sercowo-naczyniowego, zaleca się odpocząć po przeciwnej stronie.

Możliwe anomalie

Uważa się, że serce człowieka znajduje się w lewej okolicy klatki piersiowej. Jednak lekarze zdają sobie sprawę z przypadków nieprawidłowej lokalizacji, gdy serce tworzy się po prawej stronie. Co więcej, te cechy anatomiczne nie ujawniły się w żaden sposób i zostały rozpoznane podczas losowego badania. Osoby, u których występują podobne anomalie, są nazywane „lusterkami lustrzanymi”.

Lewa komora u zdrowej osoby jest większa niż prawa komora, więc bicie serca jest wyraźniej słyszalne po lewej stronie. W lusterkach wręcz przeciwnie, pukanie można wyczuć po prawej stronie..

Jeśli serce jest po prawej stronie, jak nazywa się ta nieprawidłowość? Wrodzona patologia, w której większość narządu znajduje się po prawej stronie klatki piersiowej, nazywana jest dekstrokardią. Istnieją następujące typy patologii z przesunięciem w prawo:

 1. Prosty. Tylko serce jest lustrzane.
 2. Z lustrzanym układem. Niektóre narządy układu oddechowego i pokarmowego są lustrzane.
 3. Z pełną transpozycją. Wszystkie organy są dublowane.

W macicy może rozpocząć się nieprawidłowe tworzenie się worka mięśniowego. Przyczynami takich patologii są predyspozycje genetyczne, wpływ niekorzystnych czynników podczas ciąży matki oraz zła ekologia. Co więcej, lustro może mieć zupełnie normalne dzieci, ich narządy będą prawidłowo zlokalizowane.

Średnio na dziesięć tysięcy osób jest jeden z tą funkcją. Ponadto budowa anatomiczna w żaden sposób mu nie przeszkadza i nie wpływa na sposób i jakość życia, czas jego trwania. Najważniejsze jest brak patologii, takich jak nieprawidłowy rozwój naczyń krwionośnych, przegród i zastawek.

Około 20% osób z dekstrokardią cierpi na choroby serca i układu oddechowego. Jeśli wszystkie anatomiczne części ciała są rozwinięte i nie ma poważnych problemów zdrowotnych, nie jest potrzebna specjalna opieka i leczenie. Nie ma konieczności przywracania organów na ich miejsce podczas operacji.

W bardzo rzadkich przypadkach serce znajduje się w jamie brzusznej, na szyi. Ta anomalia nazywa się ektopią. Reszta narządów może być na miejscu lub przemieszczona. Dlatego w nagłych przypadkach ważne jest, aby znać dokładną lokalizację serca u konkretnej osoby..

Gdzie są organy ludzkie?

Anatomia ludzkiego ciała

Wynik

Tak więc lokalizacja serca zależy od cech strukturalnych ludzkiego ciała, granic lokalizacji innych narządów. Zdarza się, że serce znajduje się po lewej stronie, pośrodku, a czasem po prawej stronie linii środkowej klatki piersiowej. Ważne jest, aby poddawać się regularnym badaniom u specjalistów i zwracać uwagę na swoje samopoczucie.

Cechy struktury ludzkiego serca

Aby zapewnić odpowiednie odżywianie narządów wewnętrznych, serce pompuje średnio siedem ton krwi dziennie. Jego wielkość jest równa zaciśniętej pięści. W ciągu swojego życia narząd ten tworzy około 2,55 miliarda razy. Ostateczna formacja serca następuje po 10 tygodniach rozwoju wewnątrzmacicznego. Po urodzeniu rodzaj hemodynamiki zmienia się dramatycznie - od karmienia łożyska matki do niezależnego oddychania płucnego.

Struktura ludzkiego serca

Przeważającym typem komórek serca są włókna mięśniowe (mięsień sercowy). Tworzą jego masę i znajdują się w środkowej warstwie. Na zewnątrz organ pokryty jest nasierdziem. Na poziomie przyczepu aorty i tętnicy płucnej jest owinięty, kierując się w dół. W ten sposób powstaje osierdzie - osierdzie. Zawiera około 20 - 40 ml klarownego płynu, który zapobiega sklejaniu się płatków i zranieniu się podczas skurczów..

Powłoka wewnętrzna (wsierdzie) składa się na pół na styku przedsionków z komorami, ujściami pni aorty i płuc, tworząc zastawki. Ich zastawki są przymocowane do pierścienia tkanki łącznej, a wolna część porusza się wraz z przepływem krwi. Aby zapobiec wywinięciu się części do przedsionka, przymocowane są do nich nici (akordy), rozciągające się od mięśni brodawkowatych komór.

Serce ma następującą strukturę:

 • trzy muszle - wsierdzie, mięsień sercowy, nasierdzie;
 • worek osierdziowy;
 • komory z krwią tętniczą - lewy przedsionek (LA) i komora (LV);
 • przekroje z krwią żylną - prawy przedsionek (RV) i komora (RV);
 • zastawki między LA i LV (mitralna) i trójdzielna po prawej stronie;
 • dwie zastawki ograniczają komory i duże naczynia (aorta po lewej i tętnica płucna po prawej);
 • przegroda dzieli serce na prawą i lewą połowę;
 • wypływające naczynia, tętnice - płucne (krew żylna z trzustki), aorta (tętnicza z lewej komory);
 • doprowadzenie żył - do tętnicy płucnej (z krwią tętniczą) wchodzą żyły wklęsłe do RZS.

A tutaj więcej o lokalizacji serca po prawej stronie.

Anatomia wewnętrzna i cechy strukturalne zastawek, przedsionków, komór

Każda część serca ma swoją własną funkcję i cechy anatomiczne. Ogólnie rzecz biorąc, LV jest silniejsza (w porównaniu do prawej), ponieważ z wysiłkiem wtłacza krew do tętnicy, pokonując wysoki opór ścian naczyń. PP jest bardziej rozwinięty niż lewy, pobiera krew z całego ciała, a lewy tylko z płuc.

Po której stronie ludzkiego serca

U ludzi serce znajduje się po lewej stronie na środku klatki piersiowej. Główna część znajduje się na tym obszarze - 75% całkowitego wolumenu. Jedna trzecia wychodzi poza linię środkową do prawej połowy. W tym przypadku oś serca jest pochylona (kierunek skośny). Ta sytuacja jest uważana za klasyczną, ponieważ występuje u zdecydowanej większości dorosłych. Ale opcje są również możliwe:

 • dekstrokardia (prawostronna);
 • prawie poziomy - z szeroką, krótką klatką piersiową;
 • blisko pionu - cienkie.

Gdzie jest ludzkie serce

Ludzkie serce znajduje się w klatce piersiowej między płucami. Przylega do mostka od wewnątrz, a od dołu jest ograniczona przeponą. Otacza go worek osierdziowy - osierdzie. Bolesność w okolicy serca pojawia się po lewej stronie w pobliżu piersi. Tam jest rzutowany szczyt. Ale z dławicą piersiową pacjenci odczuwają ból za mostkiem i rozprzestrzenia się po lewej stronie klatki piersiowej.

Jak serce jest zlokalizowane w ludzkim ciele

Serce w ludzkim ciele znajduje się na środku klatki piersiowej, ale jego główna część przechodzi do lewej połowy, a tylko jedna trzecia znajduje się po prawej stronie. Dla większości ma kąt nachylenia, ale dla osób z nadwagą jego pozycja jest bliższa poziomej, a u szczupłych jest bliżej pionu.

Umiejscowienie serca w klatce piersiowej u ludzi

U ludzi serce jest zlokalizowane w klatce piersiowej w taki sposób, że styka się z płucami z przednimi, bocznymi powierzchniami oraz z przeponą w dolnej części pleców. Podstawa serca (góra) przechodzi do dużych naczyń - aorty, tętnicy płucnej. Górna część jest najniższą częścią, z grubsza odpowiada 4-5 szczelinie między żebrami. Można go znaleźć w tym obszarze, upuszczając wyimaginowaną prostopadłość ze środka lewego obojczyka.

Zewnętrzna struktura serca

Zewnętrzna struktura serca jest rozumiana jako jego komory; zawiera dwa przedsionki, dwie komory. Są oddzielone przegrodami. Płucne, puste żyły wpływają do serca, a tętnice płuc, aorta, odprowadzają krew. Pomiędzy dużymi naczyniami, na granicy przedsionków i komór o tej samej nazwie, znajdują się zastawki:

 • aorta;
 • tętnica płucna;
 • mitralny (po lewej);
 • trójdzielna (między prawymi bokami).

Serce otoczone jest jamą z niewielką ilością płynu. Tworzą go arkusze osierdzia.

Jak wygląda ludzkie serce?

Jeśli zaciskasz pięść, możesz sobie dokładnie wyobrazić wygląd serca. W tym przypadku część, która znajduje się w stawie nadgarstkowym, będzie jego podstawą, a ostry kąt między pierwszym a kciukiem będzie wierzchołkiem. Co ważne, jego rozmiar jest również bardzo zbliżony do zaciśniętej pięści..

Wygląda jak ludzkie serce

Granice serca i ich projekcja na powierzchnię klatki piersiowej

Granice serca znajdują się przez opukanie, przez stukanie, dokładniej można je określić za pomocą radiografii lub echokardiografii. Rzuty konturu serca na powierzchnię klatki piersiowej to:

 • prawo - 10 mm na prawo od mostka;
 • lewy - 2 cm do wewnątrz od prostopadłej od środka obojczyka;
 • wierzchołek - 5 przestrzeni międzyżebrowych;
 • podstawa (góra) - 3 żebra.

Jakie tkanki znajdują się w sercu

Serce zawiera następujące rodzaje tkanek:

 • mięsień - główny, zwany mięśniem sercowym, a komórki to kardiomiocyty;
 • łączenie - zastawki, struny (nici utrzymujące zastawki), warstwa zewnętrzna (nasierdziowa);
 • nabłonek - błona wewnętrzna (wsierdzie).

Powierzchnia ludzkiego serca

W ludzkim sercu wyróżnia się następujące powierzchnie:

 • żebra, mostek - przód;
 • płucne - boczne;
 • przeponowa - dolna.

Wierzchołek i podstawa serca

Wierzchołek serca skierowany jest w dół i w lewo, jego lokalizacja to 5. przestrzeń międzyżebrowa. Reprezentuje wierzchołek stożka. Szeroka część (podstawa) znajduje się na górze, bliżej obojczyków i wystaje na poziomie 3 żeber.

Kształt ludzkiego serca

Serce zdrowej osoby ma kształt stożka. Jego czubek jest skierowany pod ostrym kątem w dół i na lewo od środka mostka. Podstawa zawiera ujścia dużych naczyń i znajduje się na poziomie 3 żeber.

Prawy przedsionek

Pobiera krew z pustych żył. Obok nich znajduje się owalny otwór łączący RZS i LA w sercu płodu. U noworodka zamyka się po otwarciu przepływu krwi w płucach, a następnie całkowicie zarasta. Podczas skurczu (skurczu), krew żylna wpływa do trzustki przez zastawkę trójdzielną (trójdzielną). PP ma dość silny mięsień sercowy i sześcienny kształt.

Opuścił Atrium

Krew tętnicza z płuc przechodzi do LA przez 4 żyły płucne, a następnie przepływa przez otwór do LV. Ściany LA są 2 razy cieńsze niż ściany po prawej stronie. Płyta LP ma kształt cylindra.

Prawa komora

Wygląda jak odwrócona piramida. Pojemność RV wynosi około 210 ml. Można go podzielić na dwie części - stożek tętniczy (płucny) i właściwą jamę komory. W górnej części znajdują się dwie zastawki: trójdzielna i płucna.

Lewa komora

Podobnie jak odwrócony stożek, jego dolna część tworzy wierzchołek serca. Grubość mięśnia sercowego jest największa - 12 mm. U góry znajdują się dwa otwory - do podłączenia do aorty i LA. Obie są zamknięte zastawkami - aortalną i mitralną.

Dlaczego ściany przedsionków są cieńsze niż ściany komór

Ściany przedsionków są cieńsze i cieńsze, ponieważ muszą jedynie wpychać krew do komór. Po nich następuje siła prawej komory, która wyrzuca zawartość do sąsiednich płuc, a lewa jest największa pod względem wielkości ścian. Pompuje krew do aorty, gdzie panuje wysokie ciśnienie.

Zastawka trójdzielna

Prawa zastawka przedsionkowo-komorowa składa się z uszczelnionego pierścienia, który ogranicza otwór i guzki, może ich nie być 3, ale od 2 do 6.

Zadaniem tej zastawki jest zapobieganie napływowi krwi do prawej komory podczas skurczu prawej komory..

Zastawka pnia płucnego

Zapobiega cofaniu się krwi do trzustki po jej skurczu. Kompozycja zawiera zawory o kształcie zbliżonym do półksiężyca. Na środku każdej znajduje się supełek zamykający zapięcie.

Zastawka mitralna

Posiada dwie klapki, jedną z przodu i jedną z tyłu. Gdy zawór jest otwarty, krew przepływa z LA do LV. Gdy komora jest ściśnięta, jej części są zamykane, aby zapewnić przepływ krwi do aorty.

Zastawka aorty

Tworzą go trzy klapy w kształcie półksiężyca. Podobnie jak płuca, nie zawiera nici, które utrzymują zastawki. W obszarze, w którym znajduje się zastawka, aorta rozszerza się i ma wgłębienia zwane zatokami.

Masa serca osoby dorosłej

W zależności od budowy ciała i całkowitej masy ciała, serce dorosłego człowieka waha się od 200 do 330 g. U mężczyzn jest średnio o 30-50 g cięższe niż u kobiet..

Kręgi krążenia krwi

Wymiana gazowa zachodzi w pęcherzykach płucnych. Otrzymują krew żylną z tętnicy płucnej opuszczającej trzustkę. Wbrew nazwie tętnice płucne przenoszą krew żylną. Po uwolnieniu dwutlenku węgla i utlenianiu przez żyły płucne krew przepływa do LA. W ten sposób powstaje mały krąg przepływu krwi, zwany płucnym.

Duże koło obejmuje całe ciało jako całość. Z LV krew tętnicza jest przenoszona przez wszystkie naczynia, odżywiając tkanki. Pozbawiona tlenu krew żylna przepływa z żyły głównej do prawej komory, a następnie do prawej komory. Kręgi zamykają się razem, zapewniając ciągły przepływ.

Aby krew przedostała się do mięśnia sercowego, musi najpierw przejść do aorty, a następnie do dwóch tętnic wieńcowych. Są tak nazwane ze względu na kształt gałęzi, przypominających koronę (koronę). Krew żylna z mięśnia sercowego przedostaje się głównie do zatoki wieńcowej. Otwiera się w prawym przedsionku. Ten krąg krążenia krwi jest uważany za trzeci, wieńcowy.

Obejrzyj film o budowie ludzkiego serca:

Jaka jest specjalna budowa serca u dziecka

Do szóstego roku życia serce ma kształt kuli ze względu na duże przedsionki. Jego ściany łatwo się rozciągają, są znacznie cieńsze niż u dorosłych. Stopniowo tworzy się sieć włókien ścięgnistych, które mocują guzki zastawki i mięśnie brodawkowate. Pełny rozwój wszystkich struktur serca kończy się w wieku 20 lat.

Do dwóch lat bicie serca tworzy prawą komorę, a następnie część lewej. Pod względem tempa wzrostu do 2 lat na czele znajdują się przedsionki, a po 10 - komory. Do dziesięciu lat LV wyprzedza prawo.

Główne funkcje mięśnia sercowego

Mięsień sercowy różni się budową od wszystkich innych, ponieważ ma kilka unikalnych właściwości:

 • Automatyzm - podniecenie pod wpływem własnych impulsów bioelektrycznych. Początkowo tworzą się w węźle zatokowym. Jest głównym rozrusznikiem serca, generuje sygnały około 60 - 80 na minutę. Podstawowymi komórkami układu przewodzącego są węzły drugiego i trzeciego rzędu.
 • Przewodzenie - impulsy z miejsca formacji mogą rozprzestrzeniać się z węzła zatokowego do PP, LA, węzła przedsionkowo-komorowego, wzdłuż mięśnia sercowego komorowego.
 • Pobudliwość - w odpowiedzi na bodźce zewnętrzne i wewnętrzne następuje aktywacja mięśnia sercowego.
 • Kurczliwość to zdolność kurczenia się podekscytowania. Ta funkcja umożliwia sercu pompowanie. Siła, z jaką mięsień sercowy reaguje na bodziec elektryczny, zależy od ciśnienia w aorcie, stopnia rozciągnięcia włókien w rozkurczu i objętości krwi w komorach..

Jak działa serce

Praca serca przebiega w trzech etapach:

 1. Zmniejszenie RV, LA i rozluźnienie RV i LV wraz z otwarciem zaworów między nimi. Przejście krwi do komór.
 2. Skurcz komorowy - zastawki naczyniowe otwierają się, krew wpływa do aorty i tętnicy płucnej.
 3. Rozluźnienie ogólne (rozkurcz) - krew wypełnia przedsionki i uciska zastawki (mitralną i trójdzielną) aż do ich otwarcia.

W okresie skurczu komór zastawki między nimi a przedsionkami są zamykane przez ciśnienie krwi. W rozkurczu ciśnienie w komorach spada, staje się niższe niż w dużych naczyniach, następnie części zastawki płucnej i aorty zamykają się, aby przepływ krwi nie wracał.

Cykl serca

W cyklu serca są 2 etapy - skurcz i rozluźnienie. Pierwsza nazywa się skurczem i obejmuje również 2 fazy:

 • zwężenie przedsionków w celu wypełnienia komór (trwa 0,1 s);
 • praca części komorowej i uwolnienie krwi do dużych naczyń (ok. 0,5 sek.).

Potem następuje rozluźnienie - rozkurcz (0,36 sek.). Komórki odwracają polaryzację, aby odpowiedzieć na następny impuls (repolaryzację), a naczynia krwionośne mięśnia sercowego dostarczają pożywienia. W tym okresie przedsionki zaczynają się wypełniać..

A tutaj więcej o osłuchiwaniu serca.

Serce zapewnia przepływ krwi w dużym i małym kręgu dzięki skoordynowanej pracy przedsionków, komór, wielkich naczyń i zastawek. Mięsień sercowy ma zdolność generowania impulsu elektrycznego, który przewodzi go z węzłów automatyzmu do komórek komór. W odpowiedzi na sygnał włókna mięśniowe stają się aktywne i kurczą się. Cykl serca składa się z okresu skurczowego i rozkurczowego.

Przydatne wideo

Obejrzyj film o pracy ludzkiego serca:

Ważną funkcję pełni krążenie wieńcowe. Jego cechy, schemat ruchu w małym kole, naczynia krwionośne, fizjologia i regulacja są badane przez kardiologów w przypadku podejrzenia problemów.

Skomplikowany układ przewodzący serca pełni wiele funkcji. Jego struktura, w której znajdują się węzły, włókna, działy, a także inne elementy, pomaga w ogólnej pracy serca i całego układu krwiotwórczego w organizmie..

Z powodu treningu serce sportowca różni się od serca zwykłego człowieka. Na przykład pod względem głośności uderzeń, rytmu. Jednak u byłego sportowca lub zażywającego używki mogą rozwinąć się choroby - arytmia, bradykardia, przerost. Aby temu zapobiec, należy pić specjalne witaminy i preparaty..

Jeśli podejrzewa się jakiekolwiek odchylenie, zaleca się prześwietlenie serca. Może ujawnić normalny cień, wzrost wielkości narządu, wady. Czasami radiografia jest wykonywana z kontrastem przełyku, a także w jednej do trzech, a czasem nawet czterech projekcjach.

Zwykle rozmiar ludzkiego serca zmienia się przez całe życie. Na przykład u osoby dorosłej i dzieci może się różnić kilkadziesiąt razy. Płód ma znacznie mniej niż dziecko. Rozmiar komór i zaworów może się różnić. A co, jeśli włożyliby trochę serca?

Kardiolog w dość dorosłym wieku może zidentyfikować serce po prawej stronie. Taka anomalia często nie zagraża życiu. Osoby, które mają serce po prawej stronie wystarczy ostrzec lekarza np. Przed EKG, gdyż dane będą się nieco różnić od standardowych.

Jeśli masz dodatkową przegrodę, możesz dostać serce trójprzedsionkowe. Co to znaczy? Jak niebezpieczna jest niepełna forma u dziecka?

Możliwe jest zidentyfikowanie MARS serca u dzieci poniżej trzeciego roku życia, młodzieży, dorosłych. Zwykle takie anomalie pozostają prawie niezauważone. Do badań stosuje się ultradźwięki i inne metody diagnozowania struktury mięśnia sercowego..

MRI serca wykonuje się zgodnie ze wskaźnikami. A nawet dzieci przechodzą badanie, którego wskazaniami są wady serca, zastawki, naczynia wieńcowe. MRI z kontrastem pokaże zdolność mięśnia sercowego do gromadzenia płynu, wykrywania guzów.